Page images
PDF
EPUB

யரு அப்பொழுது மரிததவன எழுந்து உளுககார்நது பேசத்தொடங்கினான. அவனையவர் தாய்க்கு ஒப்புககொ தெதார்.

யசு எலலாருமபயமடைந்து மகா தீர்ககதரிசி நமககுள ளேதோனறி யிருக்கிறாரெனறும பராபரன தமமுடைய சனங்களைச்ச நதித்துப்பார்ததாரெனறுஞசொலலிப் பராப ரனைப் புகழந்தார்கள்.

யஎ அலலாமலும இந்தசசஙகதி யூதேயா நாடு முழுவதி லுஞ சுற்றியிருக்கிற தேசங்கள யாவற்றிலும் பிரசித்தமாயி

யஅ இவை யெலலாவறறையும யோவா னுடைய சீஷர் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள.

யக அப்பொழுது யோவான தன சீஷரிலி ரண்டுபேரை யழைதது நீங்கள இயேசுவினிடத்திறபோயவருவாரென சொல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லது வேறொருவர்வரக்கா திருக்கவேண்டுமாவெனறுகேளுங்களெனறு சொலலிய னுப பினான.

உய அநதபபடியவர்கள அவரிடத்திற்போய வருவாரோ னறுசொலலப்பட்டவர் நீரா அல்லது வேருெருவர்வரக்கா ததிருக்கவேண்டுமாவெனறுகேட்குமபடிககு யோவான ஸ தானன் எங்களையு மமிடத்திற்கனுப்பினானென்றார்கள.

உக அவவேளையிலே அவர் வியாதிகளையுமவேதனைகளை யுமபொலலாத ஆவிகளையுமுடைய அநேகமபேரைககுண மாககிககுருடர் அநேகருக்குப்பார்வையையருளினார்.

உஉ அபபொழுது இயேசுவானவர் அவர்களுக்குசசொ னனது. குருடர்பார்வை வையையடைகிறார்கள. சப்பாணிகள நடக்கிறார்கள. குஷ்டரோகிகள சுத்தமாகிறார்கள். செவி டர்கேட்கிறார்கள, மரிததோர் எழுப்பப்படுகிறார்கள. தரித திரருக்குச் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டுவருகின்றது. இப் படி நீங்கள பார்க்கிறவைகளையும் கேட்கிறவைகளையும யோ வானுக்குப்போய அறிவியுங்கள்.

உக அலலாமலும எனனாலே இலசசையடையாமலிருக கிறவனபாககியவானெனறார்.

உச யோவானுடைய தூதர்கள் போனபினபு அவர் யோ வானைக் குறித்துச் சனங்களுடனேசொனனது. காற்றினால அசைக்கப்படுகிற நாணலையா நோக்கிப்பார்க்குமபடிக்கு வனாநதரததிறகுப்போனீர்கள.

உரு அலலது மெலலியவஸ்திரகளைத தரிததிருககிற மனிதனையா பார்க்குமபடிக்குப் புறப்படடீ

ர் மகிை மை யான உடுப்போடுஞ் செல்வததோடுமிருக கிறவர்கள அரச

6

26 But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.

27 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

28 For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.

29 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.

30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.

31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation and to what are they like?

32 They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, we have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and

ye

have not wept.

33 For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a deyil.

34 The Son of man is coming eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners!

35 But wisdom is justified of all her children.

36 | And one of the Pharisees disired bim that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

37 And, behold, a woman in the city, which was

உஎ

உசு அல்லது ஒருதீர்க்கதரிசியையா பார்ககுமபடிக்கு பபுறபபடடீர்கள. ஒருதீர்க்கதரிசியிலும அதிகமானவனை யே (பார்த்தீர்களென று) உங்களுக்குசசொலலுகிறேன.

தோ நான என னுடைய தூதனை உமககுமுனபா கஅனுப்புகிறேன. அவன உமககு முன நடநது உமக்காக மார்க்கததைத் திருத்துவானெனறு ஒருவனைக் குறித்து எழு தியிருக்கினறதே அவன வன தான.

உஅ ஆகையால நான உங்களுக்குச சொலலுகிறதாவது ஸ்திரிகளிடத்திறபிற நதவர்களில் யோவான ஸ நான்னிலும பெரிய தீர்க்கதரிசியொருவ னுமில்லை. ஆனாலும பராபர னு டைய இராசசியததிலே சிறியவனானவன அவனிலும் பெரி யவனாயிருககிறான.

உக அனறியும (யோவானுடைய உபதேசததைக) கே டட சகலசனங்களும ஆயககாரரும அவனாலே பானஸ் நான ததைப் பெற்றுப் பராபரன நீதிபரரெனறு றிககை விட்டார்கள்.

கூ) பரிசேயரும நியாயசாஸ்திரிகளு மானவர்கள மாததி ரம அவனாலே ஞானஸ்நான ததைப்பெறாமல தங்களைக் குறி ததுப் பராபரனுடைய ஆலோசனையை ததளளினார்கள.

ஙக அப்படியிருக்க இந்தத் தலைமுறையின மனிதரை நா னயாருசகு நிகர் சொல்வேன. இவர்களயாருககொபபாயிரு ககிறார்கள்.

கூஉ ச நதையிலுளுககார்ந்து ஒருவரையொருவர் நோக்கி உங்களுக்காக ஊதிகே னாம். நீங்கள் கூத்தாடவில்லை. ளுக்காகப்புல மபினோம். நீங்கள அழவில்லையெனறு எதிர்க கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுசகொபபாயிருக்கிறார்கள.

15க

ஙக எப்படியெனில் யோவான ஸ நானன்வநது அபபம பொசியாமலு ந திராட்ச இரசங்குடியாமலுமிருநதான. அதினாலே யவனபேய்கொணடவனெனகிறீர்கள.

நச மனிதனுடையகுமாரனவந்து போசனபானமபண னுகிறான. அதினாலே இதோ போசனப்பிரியன மதுபானப பிரிய

யன ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்குஞ சிநேகிதன என கிறீர்கள. கூரு ஆனா.

ம ஞானமானது தன்னையடைந்தவர்களாலே நீதியாககப்படுகினறதெனறார். நசு பரிசேயரிலொருவன தன னுடனே போசனம்

மபடிக்கு அவரைவேணடிக கொணடான. அந்தப்படி அவர்பரிசேயனுடைய வீட்டுக்குப்போயப்பநதியிருந்தார்.

மபண

a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment,

38 And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

39 Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

40 And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.

41 There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.

42 And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him most?

43 Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.

44 And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45 Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss

my feet.

46 My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed

my

feet with ointment. 47 Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much : but to whom little is forgiven, the same loveth little,

ஸ்திரி அவர் பரிசேயனுடைய வீட்டிலே பந்தியிருக்கிறதை யறிநது ஒருபரணியிற் பரிமளதயிலங்கொ

வநது',

ளன

றும்

ஙஅ அவருடையபாதங்களின்ருகே பினனா - நினறு அழ துகொண்டு அவருடைய பாதங்களைக் கணணீரினாலே நனைத்

த் தன தலையின மயிராலே தொடைத்து அவருடையபாத ஙகளை முத்தஞசெயது பரிமளதயில சதைபபூசினாள. நகூ அவரையழைததபரிசேயன அதைக்கண்ட

-பொழுது இவர் தீர்க்கதரிசியானால் தமமைத்தொடுகிற ஸதிரி யினனா

இப்படிப்பட்டவ என றும அறி நதிருப்பார். இவள் பாவியாயிருக்கிறாளேயெனறு தனக்குளளேயெண ணிககொண்டான.

சாப இயேசுவானவர் அவனைநோககிச சீமோனே உனக குஒருவார் ததைசொலல விருமபுகிறேனெனறார். போதகரே சொலலுமென்றான.

சக (இயேசுவானவர்சொனனது )சடனகாரனொருவனு குக்கடனாளிகள இரண்டுபேரிருநதார்கள. அவர்களிலொ வன ஐந நூ றுவெள்ளிக் காசும மறறொருவன ஐமபது வெள் ளிக்காசுங்கொடுக்கவேண்டியிருந்தது.

சஉ அவர்கள கொடுக்கிறதறகுத திராணியில்லாதவர்க ளானபொழுது இருவருக்குங் கடனை மனனிததான. ஆகை யால் அவர்களிலெவன அவனிடத்தில் அதிக அனபாயிருப பான அதைசசொலலென்றார்.

சந சீமோன மாறுததரமாகசசொனனது. அதிகமான மனனிப்பைப் பெற்றவனெவனோ அவனேயென று நினைககி றேனெனறான. அப்பொழுது அவர் நிதானமாயத்தீர் ததா யென றுசொலலிப்,

சச பினபு ஸதிரியினிடததிலே திருமபிச சீமோனுடனே சொனனது. இந்த ஸ்திரியைப்பார்க்கிறாயா நான உனது வீடடிலவநதபொழுது நீ யெனகால்களுக்காகத் தணணி ாைததரவில்லை. இவளகண்ணீரினாலே யெனகால்களை நனைத் துத தன தலையின மயிராலேதொடைத்தாள.

சா நீ யென்னை முததஞசெயயவில்லை. இவள இங்கேபிர வேசிததது முதல எனபாதங்களை ஓயாமலமுததஞசெய

தாள.

சசு நீ யென தலையில் எண்ணெயயைப்பூசவில்லை இவள பரிமளதயில் ததை எனபா தஙகளிற் பூசினாள.

சஎ ஆன தால இவள செயத அநேகபாவங்கள மன்னிக கப்பட்டபடியினாலே மிகவும அனபா பாயிருக்கிறாளென றுஉன ககுசசொலலுகிறேன. அலலாமலுங் கொஞ்சமமனனிக்கப்

« PreviousContinue »