Page images
PDF
EPUB

யரு அப்பொழுது மரித்தவன் எழுந்து உளுக்கார்ந்து பேசத்தொடங்கினான். அவனையவர் தாய்க்கு ஒப்புக்கொ

டுத்தார்.

யசு எல்லாரும் பயமடைந்து மகா தீர்க்கதரிசி நமக்குள் ளேதோன்றி யிருக்கிறாரென்றும் பராபரன தமமுடைய சனங்களைச் சந்தித்துப்பார்த்தாரென்றுஞ் சொல்லிப் பராப ரனைப்புகழ்ந்தார்கள்.

யஎ அல்லாமலும் இந்தச்சங்கதி யூதேயா நாடு முழுவதி லுஞ் சுற்றியிருக்கிற தேசங்கள் யாவற்றிலும் பிரசித்தமாயி

றறு.

யோவானுடைய சீஷர்

யஅ இவை யெல்லாவற்றையும் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள்.

யக அப்பொழுது யோவான தன் சீஷரிலிரண்டுபேரை யழைத்து நீங்கள் இயேசுவினிடத்திற்போய்வருவாரென சொல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லதுவேறொருவர் வரக்காத திருக்கவேண்டுமாவென்று கேளுங்களென்று சொல்லியனுப்

பினான்.

உய அந்தப்படியவர்கள் அவரிடத்திற்போய வருவாரெ ன்று சொல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லதுவேறொருவர்வரக்கா த்திருக்கவேண்டுமாவெனறுகேட்கும்படிக்கு யோவான்ஸ்

நான்ன் எங்களையுமமிடத்திற்கனுப்பினானென்றார்கள்.

உக அவ்வேளையிலே அவர் வியாதிகளையும் வேதனைகளை யும்பொல்லாத ஆவிகளையுமுடைய அநேகமபேரைக்குண மாக்கிக்குருடர் அநேகருக்குப்பார்வையையருளினார்.

உஉ அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவர்களுக்குச்சொ ன்னது. குருடர்பார்வையையடைகிறார்கள். சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள். குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள். செவி டர்கேட்கிறார்கள். மரித்தோர் எழுப்பப்படுகிறார்கள். தரித் திரருக்குச் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டுவருகின்றது. இப் படி நீங்கள் பார்க்கிறவைகளையுங்கேட்கிறவைகளையும யோ வானுக்குப்போய் அறிவியுங்கள்.

உங அல்லாமலும் என்னாலே இலச்சையடையாமலிருக் கிறவன் பாக்கியவானென்றார்.

உச யோவானுடைய தூதர்கள் போனபின்பு அவர் யோ வானைக்குறித்துச் சனங்களுடனேசொன்னது.காற்றினால் அசைக்கப்படுகிற நாணலையா நோக்கிப்பார்க்கும்படிக்கு

வனாந்தரத்திறகுப்போனீர்கள்.

மகிமை

உரு அல்லது மெலவியவஸ்திரங்களைத் தரித்திருக்கிற மனிதனையா பார்க்கும்படிக்குப் புறப்பட்டீர்கள் யான உடுப்போடுஞ் செல்வத்தோடுமிருக்கிறவர்கள் அரச

6

26 But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.

27 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee."

28 For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.

29 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.

30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.

31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?

32 They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, we have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept. 33 For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.

34 The Son of man is coming eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners!

35 But wisdom is justified of all her children. 36 And one of the Pharisees disired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

37 And, behold, a woman in the city, which was

உச அல்லது ஒருதீர்க்கதரிசியையா பார்க்கும்படிக்கு ப்புறப்படடீர்கள். ஒருதீர்க்கதரிசியிலும் அதிகமானவனை யே (பார்த்தீர்களென்று) உங்களுக்குச்சொல்லுகிறேன்.

உஎ இதோ நான் என்னுடைய தூதனை உமக்குமுன்பா கஅனுப்புகிறேன். அவன் உமக்குமுன் நடந்து உமக்காக மார்க்கத்தைத்திருத்துவானென்று ஒருவனைக்குறித்து எழு தியிருக்கின்றதே அவன் இவன்தான்.

உஅ ஆகையால் நான் உங்களுக ச்சொல்லுகிறதாவது ஸ்திரிகளிடத்திற்பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நான்னிலும் பெரியதீர்க்கதரிசியொருவனுமில்லை. ஆனாலும பராபரனு ராச்சியத்திலே சிறியவனானவன் அவனிலும் பெரீ

டைய

யவனாயிருக்கிறான.

உகூ அன்றியும் (யோவானுடைய உபதேசத்தைக) கே ட்ட சகலசனங்களும் ஆயக்காரரும் அவனாலே நானத்தைப்பெற்றுப் பராபரன் நீதிரரென்று அறிக்கை யிட்டார்கள்.

ானஸ்

சுய பரிசேயரும் நியாயசாஸ்திரிகளுமானவர்கள மாததி ரம அவனாலே ஞானஸ்நானத்தைப் பறாமல் தங்களைக்குறி த்துப் பராபரனுடைய ஆலோசனையைத் தள்ளினார்கள்.

நக அப்படியிருக்க இந்தத்தலைமுறையின மனிதரை நா னயாருக்கு நிகர்சொல்வேன். இவர்களயாருக்கொப்பாயிரு க்கிறார்கள்.

கூஉ சந்தையிலுளுக்கார்ந்து ஒருவரையொருவர்நோக்கி உங்களுக்காக ஊதினோம். நீங்கள்கூத்தாடவில்லை. உங்க ளுக்காகப்புலம்பினோம். நீங்கள் அழவில்லையென்று எதிர்க கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுக்கொப்பாயிருக்கிறார்கள்.

ஙங எப்படியெனில் யோவான்ஸ்நானன்வந்து அப்பம் பொசியாமலுந் திராட்ச ரசங்குடியாமலுமிருந்தான். அதினாலே யவனபேய்கொண்டவனெனகிறீர்கள்.

கூசா

மனிதனுடையகுமாரனவந்து போசனபானம்பண் ணுகிறான். அதினாலே இதோ போசனப்பிரியன் ம பானப பிரியன ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்குஞ் சிநேகிதன் என கிறீர்கள்.

கூரு ஆனாலும் ஞானமானது தன்னையடைந்தவர்களாலே நீதியாக்கப்படுகின்றதென்றார்.

ஙசு பரிசேயரிலொருவன் தன்னுடனே போசனமபண ம்படிக்கு அவரை வேண்டிக்கொண்டான். அந்தப்படி அவர்பரிசேயனுடையவீட்டுக்குப்போயப்பந்தியிருந்தார்.

a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment,

38 And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

39 Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him for she is a sinner.

:

40 And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.

41 There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.

42 And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him most?

43 Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.

44 And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45 Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

46 My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

47 Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

ஸ்திரீ அவர் பரிசேயனுடையவீட்டிலே பந்தியிருக்கிறதை யறிந்து ஒருபரணியிற் பரிமளதயிலங்கொண்டுவந்து,

கூஅ அவருடைய பாதங்களின்ருகே பின்னாக நின்று அழு துகொண்டு அவருடைய பாதங்களைக் கண்ணீரினாலே நனைத் துத் தனதலையின் மயிராலேதொடைத்து அவருடையபாத ங்களை முத்தஞ்செய்து பரிமளதயிலத்தைப்பூசினாள்.

கூகூ அவரையழைத்தபரிசேயன அதைக்கண்ட பொழுது இவர் தீர்க்கதரிசியானால் தமமைத்தொடுகிற ஸ்திரி யின்னா இப்படிப்பட்டவ ளன்றும் அறிந்திருப்பார். இவள் பாவியாயிருக்கிறாளேயென்று தனக்குள்ளேயெண்

ளன்றும்

ணிககொண்டான்.

சய இயேசுவான வானவர் அவனைநோக்கிச் சீமோனே உனக் குஒருவார்த்தைசொல்லவிரும்புகிறேனெனறார். போதகரே சொல் மென் ன

சக

இயேசுவானவர்சொன்னது)கடனகாரனொருவனு க்குக்கடனாளிகள் இரண்டுபேரிருந்தார்கள். அவர்களிலொ ருவன ஐந்நூறுவெள்ளிக்காசும் மற்றொருவன ஐம்பதுவெள் ளிக்காசுங்கொடுக்கவேண்டியிருந்தது.

சஉ அவர்கள் கொடுக்கிறதற்குத் திராணியில்லாதவர்க ளானபொழுது இருவருக்குங் கடனை மன்னித்தான். ஆகை யால் அவர்களிலெவன் அவனிடத்தில் அதிக அன்பாயிருப் பான அதைச்சொல்லென்றார்.

சங சீமோன மாறுத்தரமாகச்சொன்னது. அதிகமான மனனிப்பைப்பெற்றவனெவனோ அவனேயென்று நினைக்கி றேனென்றான். அப்பொழுது அவர் நிதானமாய்த்தீர்த்தா யென்றுசொல்லிப்,

சச பின்பு ஸ்திரியினிடத்திலே திரும்பிச் சீமோனுடனே சொன்னது. இந்த ஸ்திரியைப்பார்க்கிறாயா நான் உனது வீட்டில் வந்தபொழுது நீ யெனகால்களுக்காகத் தண்ணீ ரைத்தரவில்லை. வள் கண்ணீரினாலே யென்கால்களை நனைத் துத் தன்தலையின் மயிராலே தொடைத்தாள்.

சாரு நீ யென்னை முத்தஞ்செய்யவில்லை. இவள் இங்கேபிர வசித்தது முதல் என்பாதங்களை ஓயாமல் முத்தஞ்செய் தாள்

வே.

சக நீ யெனதலையில் எண்ணெயயைப் பூசவில்லை இவள் பரிம மளதயிலத்தை என்பாதங்களிற்பூசினாள்.

சஎ ஆனதால் இவள் செய்த அநேகபாவங்கள் மன்னிக் கப்பட்டபடியினாலே மிகவும் அன்பாயிருக்கிறாளென்று உன் க்குச்சொல்லுகிறேன். அல்லாமலுங் கொஞ்சம்மன்னிக்கப் பெற்றவனெவனோ அவன் கொஞ்சம் அன்பாயிருக்கிறானெ

« PreviousContinue »