Page images
PDF
EPUB

ஙரு மாவையரைக்குமிரண்டுபெண்களிலொருத்தி பிடிந்

துக்கொள்ளப்படுவாள்,

மற்றவளவிட்டுவிடப்படுவாள்.

ஙசு வயலிலிருக்குமிரண்டுபேரிலொருவன் பிடித்துக்கொ ள்ளப்படுவான். மற்றவன் விட்டுவிடப்படுவானென்றுங்களு குச்சொல்லுகிறேனெனறுகொன்னபொழுது,

கூஎ அவர்கள் அவரைநோக்கி, ஆண்ட வரே, எங்கேயெ ன்றார்கள். அதற்கு அவர்சொன்னது, பிணம் எங்கேயோ அங்கேகழுக்கள் சேருமென்றார்.

யஅ. அதிகாரம்.

[(க) மிகவுமவேண்டிக்கொண்ட கைம்பெண்ணையுவமையா கச்சொல்லியது. (கூ) பரிசேயனும் ஆயக்காரனுஞ்செ பம்பண்ணினதைக் குறித்துச்சொல்லியது.(ரு) குழந் சைகளை ஆசீர்வதித்தது. (ய அ) நித்தியசீவனைக்குறித்து விசாரித்த ஒருவனுக்கு உத்தரவு சொன்னது. (உச) ஐசு வரியவான்கள் மோட்சத்திற்பிரவேசிக்கிறது அரிதென்ப தைக்குறித்துச் சொல்லியது. (உஅ) தமமைப்பின்பற்று கிறவர்களுக்கு வரும் பலனைக்காட்டியது. (ஙக) தமது பாடுகளை முன்னறிவித்தது. (ஙரு) குருடனைக்குணமாக கினது.)

அன்றியும் அவர்கள் சோர்ந்துபோகாமல் எப்பொழுது செபம்பண்ணவேண்டுவதைக்குறித்து அவர் அவர்களுக் குச்சொன்ன உவமையாவது,

உ ஒருபட்டினத்திலே ஒருநியாயாதிபதிபராபர் ப்பயப்படாமலும் மனிதரையெண் மலுமிருந்தான். ங அல்லாமலும் அந்தப்பட்டினத்திலே ஒரு ணிருந்தாள். அவள் அவனிடத்திற்போய் எனக்குவிரோதி யானவனிடத்திற் பழிவாங்கவேண்டுமென்றாள்.

கைமபெண்

ச அவன் அநேகநாள் மனசிலலாதிருந்தான். பின்பு அவள் அவனிடத்தில் அதிகமாய்க்கேட்டபடியினாலே அவ ன் தனக்குள்ளேயெண்ணினது, நான் பராபர ப்படாமலும் மனிதரையெண்ணாமலுமிருந்தும்,

பய

ரு இந்தக்கைம்பெண் எனனைத்தொந்தரவு பண்ணுகிற படியால் நான் இவளுக்காகப் பழிவாங்கவேண்டும். இல்லா விட்டால் இவள் எப் பொழுதும்வந்து என்னை வருத்தப்படு த்துவாளென்றெண்ணினானென்று கர்த்தர்சொலலி,

கா பின்பு அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை ச்சிநதியுங்கள்.

எ அந்தப்படி பராபரன் தாந்தெரிந்து கொண்டவர்க ளைக்குறித்துத்தாமதிததுத் தமமைநோக்கி இரவுமபகலு

8 I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man cometh, shall he find faith on the earth.

9 And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:

10 Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a Publican.

11 The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this Publican.

12 I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.

13 And the Publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast saying, God be merciful to me a sinner.

14 I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

15 And they brought unto him also infants, that he would touch them but when his disciples saw it, they rebuked them.

16 But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not for of such is the kingdom of God.

17 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.

18 And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is God.

அ க ரத்தில் அவர்களுக்காகப்பழிவாங்குவா ங்களுக்குச்சொல்லுகிறேன் ஆகிலும் மனிதனுடையகுமா ரன வரும்பொழுது பூமியிலே விசுவாசத்தைக்காண்பாரோ வன்றார்.

கூ அன்றியுந்தங்களை நீதிமானகளென்று நம்பி மற்றவர் களை அற்பமாயெண்ணினசிலருக்கு அவர்சொன்ன உவமை

யாவது,

.

ரண்டு மனிதர் செபம்பண்ணும்படிக்குத் தேவாலய த்திற்குப்போனார்கள். அவர்களிலொருவன் பரிசேயன். மற் ஆயக்காரன்.

ளனறு

றவன

யக பரிசேயனானவன தனித்து நின்று ண்ணினசெப் மாவது, பராபரனே நான்பறிகாரர் அநீதர் விபசாரர் ப்படிப்பட்ட மற்ற மனிதரைப்போலவும் இந்த ஆயக்கார னைப்போலவுமிராதவனானபடியினாலே உமக்குத்தோத்திர

ஞ்செலுத்துகிறேன்.

உ வாரத்துக்குள்ளே இரண்டுதரம் உபவாசிக்கிறேன். எனக்குண்டான யாவற்றிலும் பத்திலொன்றைச் செலுத்து கிறேனென்றான்.

வான

யங பினபு ஆயக்காரன தூரமாய நின்று தன் கண்களையும் துக்குயர்த்தத்துணியாமல் தன் மார்பிலேயடித்துக் கொண்டு பராபரனே பாவியாகிய எனமேலிரக்கமாயிரு மென்றான்.

சு

யச அவனல்ல இவனே நீதிமானாககப்பட்டவனாயத்தன வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போனானென்று உங்களுக்குச்சொல் லுகிறேன். தன்னையுயர்த்துகிறவன தாழத்தப்படுவான். தன் னைத்தாழ்த்துகிறவனே உயர்த்தப்படுவானென்றார்.

யரு பின்பு குழந்தைகளையவர்தொடும்படிக்கு அவரிடத் திற்கொண கொண்டுவந்தார்கள். சீஷர் அதைக்கண்டு அவர்களையத் டினார்கள்

யசு இயேசுவானவர் அவைகளைக்கொண்டுவரும்படி கட டளையி டுச்சொன்னது, பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிற தற்குத் தடைபண்ணாமலிடங்கொடுங்கள். பராபரனுடைய இராச்சியம் அப்படிப்பட்டவர்களையுடையதே.

எ எவனாகிலும் பிள்ளையைப்போலபபராபர னுடைய ராச்சியத்தை யேற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதிற்பிர வேசிக்கமாட்டானென்றார்.

யஅ அப்பொழுது தலைவனொருவன் அவரை நோக்கி,நல லபோதகரே நித்திய சீவனைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளும்படி நானஎன்னசெய்யவேண்டுமென்று கேட்டான்.

[ocr errors]

யக அதற்கு இயேசுவானவர்சொன்னது நீர் என்னை நல லவரென்று ஏன் சொல்லுகிறீர். பராபரனொருவரேயல்லா

20 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21 And he said, All these have I kept from my youth up.

22 Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow

me.

23 And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

24 And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God?

25 For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26 And they that heard it said, Who then can be saved?

27 And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

28 Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.

29 And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake,

30 Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

31 Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.

32 For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on:

உய விபசாரம்பண்ணாதிருப்பாயாக, கொலைசெய்யாதிரு ப்பாயாக, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, பொய்ச்சாட்சிசொ ல்லா திருப்பாயாக, உன் தகப்பனையும் உன்தாயையுங்கனம பண்ணுவாயாகவென்று சொல்லுகிறகற்பனைகளையறிந்திரு க்கிறீரேயென்றார்.

உக அதற்கு அவன் அவைகளையெல்லாம என சிறுவய சுமுதற்கைக்கொண்டிருக்கிறேனென்றான்.

உஉ

இயேசுவானவர் அதைக்கேட்டு

அவனுடனே

சொன்னது, பின்னும் ஒன்றை நீர்செய்யவேண்டியதாயிரு க்கின்றது. உமக்குண்டானவைகளையெல்லாம் நீர்விற்றுப் பரமண்டலத்திலேயுமக்குப்பொககஷ முண்டாயிருக்கும் படிக்குத்தரித்திரருக்குப் பங்கிட்டுக்கொடுத்துப்பினபுவந்

எனக்குப்பின்செல்லவேண்டுமென றார்.

உங அவன்மிகுந்த ஐசுவரி யவானானபடியினாலே அந்த வசனத்தைக்கேட்டபொழுது மிகுந்த துக்கம் அடைந்து

(டோனான்.)

உச அவன்மிகுந்ததுக்கம் அடைந்ததை இயேசுவான வர்கண்டுசொன்னதாவது, ஆஸ்திகளையுடையவர்கள் பரா பரனுடைய இராசசியததிற்பிரவேசிப்பது மிகவும் அரிது. உரு ஒட்டகமானது ஒரு ஊசியின் காதிலே நுழைவது ளி தானால் ஐசுவரியவான பராபரனுடைய இராசசியத திற்பிரவேசிக்கிறதும் எளிதாயிருக்குமென்றார்.

உசா அதைக்கேட்டவர்கள்சொன்னது, அப்படியானால் யார் இரட்சிக்கப்படுவார்களென்றார்கள்.

உஎ அதற்கவர்சொன்னது, மனிதராலாகமாட்டாதவை களபராபரனாலேயாகுமென்றார்.

உஅ அப்பொழுதுபேதுரு அவரை நோக்கி, இதோ நாங் கள் எல்லாவற்றையும்விட்டு உமக்குப்பின்சென்று வருகி றோமென்றான்,

உக அதற்கவர்சொன்னது, பராபரனுடைய சியத்தினிமித்தமாக வீட்டையாவது தாய்தகப்பன்மாரை யாவது சகோதரரையாவது மனைவியையாவது பிள்ளைகளை

யாவதுவிட்டயாவரும்,

நய இமமையிலே அதிகமடங்காயும் மறுமையிலே நித தியசீவனையும் அடையாமலிருப்பதில்லையென்றார்.

[ocr errors]

ராச

ஙாக பின்பு அவர்பனனிருவரைச்சேர்த்துக்கொண்டு அவ ர்களுடனே சொனைது, இதோ எருசலேமுக்குப்போகிறோ ம் அங்கே மனிதனுடைய குமாமனைக்குறித்துத் தீர்க்கதரி சிகளாலெழுதப்பட்டயாவும் நிறைவேறும்.

கூஉ எப்படியெனில் அவன்புறத்தேசத்தாருக்கொப்புக் கொடுக்கப்பட்டுப்பரியாசமும நிந்தையும் அடைந்துதுப்

« PreviousContinue »