Page images
PDF
EPUB

நக எலியாகமே மேலேயாவின குமாரன, மேலேயா மயினானுடையகுமாரன, மயினான மாத்தாத்தாவினகுமா ரன, மாத்தாத்தா நாததா னுடைய குமாரன, நாத்தான தாவீதினகுமாரன,

கூஉ தாவீது, இயேசாயினகுமாரன, இயேசாய ஒபே இனகுமாரன, ஒபேது போவோசினகுமாரன, போவோசு சல்மே

டைய குமாரன, சலமோன நகாசோ னுடைய

மாரன,

ஈந நகாசோன அமினதாபினகுமாரன, அமின தாபு ஆராமின குமாரன, ஆராம் எஸரோமினகுமாரன,எஸரோ ம பாரோசினகுமாரன, பாரேசு இயூதாவின குமாரன, இயூ தா இயாககோபின குமாரன,

நச இயாககோபு ஈசாக்கின குமாரன, ஈசாககு ஆபிர காமின குமாரன ஆபிரகாம் தாராவின குமாரன, தாரா நாகோரினகுமாரன,

கரு நாகோர் சேரூகின குமாரன, சேரூகு இராகுவின குமாரன, இராகு லேக்கினகுமாரன, பலேக்கு ஏபே ரின குமாரன, ஏபேர் சாலாவினகுமாரன,

நசு சாலா கேனானுடையகுமாரன, கேனான அருடபகு சாததின குமாரன, அரும் பகுசாதது சேமின குமாரன, சே ம் நோவாவினகுமாரன, நோவா இலாமேதின மான, நஎ இலாமேகு மெத்தூசலா னகுமாரன, மெத்தூசலா

னாகின குமாரன, ஏனோத இயாரேத்தின சமான,

ரேதது மலெலேயேலின குமாரன, மலெலேயேல யினானுடையகுமாரன, காயினான ஏனோசினகுமாரன,

ஙஅ ஏனோசு சேத்தினுடைய குமாரன, சேத்து ஆதா மினகுமா , ஆதாம் பராபரனாலுண்டானவன.

[ocr errors]

ச. அதிகாரம். ((க) கிறிஸ்து தூண்டிவிடப்பட்டு உபவாசமபணணினது. (யச) அவர்பிரசஙகமபணணினது. (பசு) அவர் தாசரேத் தூரிலேபோதித்தது. (நங) பசாசினாற பிடிக்கப்பட்டவ னைக்குணமாககினது. (நஅ) பேதுருவி னுடைய மாமி முத லானவர்களைக்குணமாக v.]

இயேசுவானவர் பரிசு தத ஆவியினாலே நிறைந்தவராய இயோர் தானை விட்டுத் திருமபி, ஆவியினாலே வனாந்தரததி

2 Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing : and when they were ended, he afterward hungered.

3 And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.

4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live hy bread alone, but by every word of God.

5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.

6 And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them : for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.

7 If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.

8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan : for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou

serve.

9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence :

10 For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee :

11 And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

12 And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

13 And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.

14 And Jesus returned in the power of the உ அங்கே தாற்பது நாட் பசாசினால (குற்றஞசெடய) த தூண்டப்பட்டு அந்நாட்களிலே யொனறுமபொசியாம லிருந்தார்.

ந அவைகள முடிந்த பின்பு, அவருக்குப்பசியுணடாயிற று. அ -பொழுது பசாசானவன அவரை நோககி நீதேவனு டைய குமா - னானால நதககலலை அப்பமாகுமபடி சொல லென்றான.

ச அதற்கு இயேசுவானவர் மனிதன அப்பத்தினாலே மா த்திர மலல பராபர னுடையவார்ததையெதுவோ அதினாலு மபிழைப்பானெனறெழுதியிருக்கினறதெனறார்.

ரு பினபு பசாசானவன அவரையுயர்ந்த மலையின்மேற் காணடுபோய ஒரு நிமிஷத்திலே உலகததின ராசசியங் களையெல்லாம் வருககுசகாணபிதது,

சு இவையெல்லாவற்றினமேலும அதிகாரமும இவைக ளின மகிமையும எனககொபபுககொடுககபபடடிருககிறபடி யால நான இவைகளை யுனககுத தருவேன, என இஷ்டப்படி ககே நான இவைகளையெவனுககுங் கொடுக்கிறேன.

எ ஆகையால நீ பெனனை ததொழுது கொணடால லாம உன னுடைய தாயிருக்குமென று அவருடனே சொன

எல

னை

யேசுவானவர் அவனுக குசசொனனது. சாததா னே, நீயெனக்குப்பினனாகப்போ. உனதேவனாகியபராபர னை ததொழுதுகொண்டு, அவரொருவருககேயாராதனை செ யவாயாகவெனறெழுதியிருக்கினறதேயென்றார்.

அனறியும அவன அவரை எருசலேமபடடின ததிற்கு ககொணடுபோய அவரைததேவாலயத்தின் உபபரிகையின் மேல நிறுததி உ-னைக்காப்பாற்றும்படிக்கு உன்னைக் குறி த்துத்தமது தூதர்களு கக்கட்டளையிடுவாரென்றும்,

ய உன் கால் கல்லில் இட்ட கைகளில் உன்னை யேந்திக கொடிக்கு அவர்கள தங்கள

போவார்களெ எழுதியிருககினறது.

யக ஆகையால நீ தேவனுடையகுமார் பிருந்து தாழக்கு தியென று அவருடனே சொன னி. இங்கே

IDஉ அதற்கு மாறுத தரமாக இயேசுவானவர் சொனன உனது தேவனாகியபராபரனைப் பரிட்சைபாராதிருப்ப

திருப்பாயா கவென றுசொல்லியிருக்கின்றதென்றார் .

பங பசாசானவன (அவரைத) தூண்டிவிடுகிற வகைகளை யெலலாம முடித்தபொழுது சிலகாலம அவரை விட்டுப்

ளன றும

Spirit into Galilee : and there went out a fame of him through all the region round about.

15 And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16 And he came to Nazareth, where he had been brought up : and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17 And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19 To preach the acceptable year of the Lord.

20 And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21 And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

22 And all bare him witnes, and wondered at the gracious words whirl proceeded out of his mouth. And they sa: is not this Joseph's son?

ald unto them, Ye will surely say 23 And Is proverb, Physician, heal thyself: unto Ever we have heard done in Capernaum, do wyso here in thy country.

24 And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country.

கலிலேயா நாட்டுக்குத் திரும்பினார். அதைசசூழந்திருக்கிற தேசமெங்கும அவருடைய கீர் ததிபரவிற்று.

பரு அலலாமலும அவர்களுடைய செப ஆலயங்களில் அவர் உபதேசமபணணி எலலாராலு மபுகழசசியடைந்தார்.

யசு அவர் தாமவளர் நத நாசரேத்தூருக்குப்போயத்தம க்குவழக்கமானட்டி ஓய்வு நாளிலே செப ஆலயத்திற பிரவே சிததுவாசிகக எழுந்து நிற்கிறபொழுது,

யஎ ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தை அவருககுக் கொடுததார்கள. அந்தப்பு ததகததை அவர் விரித்தபொ

wஅ பராபரனுடைய ஆவி எனனிலிருககினறது. தரித திரருக்கு நான சுவிசேஷததையறிவிககுமபடி எனக்கு அபி ஷேகமபணணினார். நருககுணடவர்களைக் குணமாககும படிக்குஞ

சில

றைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையுங குருட ருக்குப் பார்க்கு தலையும் பிரசங்கிக்கும்படிக்கும நொறுங்கு ணடவர்களை விடு

லையாககி, யக பராபரனாலேயங்கிகரிக்கப்படுவதறகான வருடத தைப் பிரசங்கிககுமபடிக்கும எனனை யனுப எழுதியிருந்த இடத்தைக்கண்டு,

உய புத்தக ததைச்சுருட்டி, ஊழியககாரனிடததிறகொ டுத்துளுககார்நதார். செப ஆலயத்திலுள்ள எலலாருடை யகண்களும் அவர் மேலே நோக்கமாயிருந்தன்.

னானறு

உக

உக அபபொழுதவர் அவர்களுடனேபேசத்தொடங்கி' நீஙகளகேட்டவேதவாக்கியம இனறை ததினமே நிறைவேறி நெனறார்.

உஉ எலலாரும அவருக்கு நல்லசாட்சிகொடுத்து அவர் திருவாய மலர் ந தருளிசசெய்த கிருபையுளளவசனஙகளைக் கு றிதது ஆசசரியப்பட்டுப் பினபு இவன இயோசேப்பிலு டையகுமாரன்லலவோவென்றார்கள.

அவர்களுடனேயவர் சொனனது. வயித்தியனே, உன்னை ததானே குணமாக்கு எனகிறவழக்கச்சொல்லையும் நாங்களகேள்விப்பட்டபடி கபபர் நாகூமூரில் (உன னாலே) செய்யப்பட்ட -தெதுவோ அதை உன ஊராகிய இவவிடத திலேயுஞ செய் என பதையும நீங்கள என னுடனே சொல லுவீர்களெனபதறகுசசநதேகமிலலை.

அப்படியிருகக்த தீர்க்க தரிசியானவன தன ஊரி லே அங்கிகரிக்கப்பட்டவன்லலவென்று மெய்யாகவேயுங்க

[ocr errors]
« PreviousContinue »