Page images
PDF
EPUB

και από της περιστεράς, περιστεριδείς: exscripsit Suidas Scholiasten ad Aristoph. Acharn. 864.

παύ' ες κόρακας: οι σφήκες ουκ από των θυρών και
πόθεν προσέπταν οι κακώς απολούμενοι

επί την θύραν μοι Χαιρειδείς βομβαύλιοι και Dicæopolis, qui tibicines istos Thebanos appellaverat coxas, ut sibi constet, eosdem deinceps vocat Xapideis q. d. pullos Chæridis, qui à Cheride, tanquam vespe a parentibus, didicissent το βομβείν : similis locus est in Avibus 360.

παύσαι συ φυσών: Ηράκλεις, τουτί τι ήν
τουτί; μα Δι' εγω πολλα δή και δεϊν' ιδών,

ούπω κόρακ' είδον έμπεφορβιωμένον: eodem respexit Suidas in v. Περιστεριδείς, ώσπερ από του Χαίριδος Χαρίδείς, ούτω και από της περιστεράς περιστεριδείς : paululum conturbari ista Valck. ratio videbatur animadversione aliqua, quam e Philemonis Lexico Technologico MS. delibatam cum amico communicaverat D. Ruhnken, Λαγίδης, πατρωνυμικών, εκ του λαγωού, ως, και του πελαργού γόνος, Πελαργίδης, του λύκου, Λυκίδης, Αλεκτορίδης, Χηνίδης, Περδικιόνης : huic etiam glosse adstipulatur Suidas in v. Λαγίδης, και του λαγωού: sed ut a Philemone de gradu se dejici non passus Valck, ista omnia in deus terminanda esse recte statuit, ita et Suidam aut errasse arbitror, aut scripsisse Λαγιδεύς, και του λαγωού: atque hinc intelligitur, quo spectet brevis illa, sed docta Wyttenbachii, viri cl., animadversio ad Ρlutarchum de Educ. Lib. c. ΙΙ. ubi vulgo legitur, πάνυ δ' άξιον επαινείν και Λακεδαιμονίους της μεγαλοφροσύνης, οίτινες 'Αρχίδαμος, τον βασιλέα εαυτών, έζημίωσαν χρήμασιν, ότι μικράν το μέγεθος γυναίκα γάμω λαβειν υπέμεινεν, υπειπόντες, ως ου βασιλέας, αλλα βασιλίσκους παρασχεϊν αυτοίς διανοούτο: admodum hic variant libri in v. βασιλίσκους, exhibentes βασιλείδια, βασιλείδας, βασιλιδείς: Wyttenbach., • Forte, ait, βασιλιδεις, licet a nullo codice confirmatum, verum est :' βασιλίσκους tamen hos Archidami regulos futuros vocat Athen. XIII. p. 566. A. βασιλείδια Τheophrastus T. Ι. p. 597. Α. ου γαρ βασιλείς άμμιν, αλλά βασιλείδια γεννάσει.Ρ. 103.

CLASSICAL CRITICISAI.

To the EditoR. OF THE CLASSICAL JOURNAL. On that most beautiful Latin Ode by Mr. Lawson, inserted in a late Number of your Journal, I have a remark to offer to its author, whose talents, if we may judge from the composition before us, are of no ordinary kind, relative to the position of the word « Cometa" in the seventeenth line. The licence, if I am not niuch mistaken, is indefensible; as Horace never begins either of the two first lines of the Alcaic stanza in any other than one of these two forms, viz. either --U or U-UThe only line which seems to countenance the form admitted by Mr. Lawson in the passage just referred to, viz. ----U-V, is to be found in Hor. Odd. iii. 5. 17. Si non perirět immiserabilis. But, as this is a solitary instance, I do not scruple for a moment to write perirent. Virgil. Æn. ii. 477. « Unà omnis Scyria pubes Succedunt tecto, et flammas ad culmina jactant." Æn. y. 119. “ Triplici pubes quem Dardana versu Impellunt ; terno," &c. And in both these instances the metre might have admitted singular verbs.

We take leave of this Ode for the present, promising at the same time not to overlook its merits on a future occasion, A composition like this ought not to be passed over in silent neglect, especially in this age of reason and refinement, when little else seems to meet with encouragement, except what is scholastically exact, and few things to command our attention except such as are first tried by the cold and unmeaning subtilty of what we are pleased to call -- mathematical preciseness!

S. S. 1. 1813.

TO THE EDITOR OF THE CLASSICAL JOURNAL.

Qu. Several verses are quoted by Suidas from a poet of the name of Babrius, written in iambic scazon : is nothing known of this man beyond the short account of him which is given by that Lexicographer?'

1 We refer our Correspondent to Tyrwhitt's Dissertatio de Butrio, London, 1776. Auctarium Dissertationis de Babrin, 1781. Bentley's Dissertations, 1777, pp. 433, 434. EDIT.

PROLEGOMENA IN HOMERUM,

&c. &c.

[blocks in formation]

FAF. exclamatio 'mirantis vel miserantis, vulgo a, ut å

desa'; sed Latinè VAH, quod Græcum antiquissimum esse videtur: nam in exclamatione, impetu vehementiore prolata, spiritus ille in fine vocis locum habere poterat

in Græco haud minus quam in Latino sermone. 'AF. v. ai-retro, vel eo sensu quo syllaba RE in com

positis Latinis-unde AFTAP. ex AF, TE, et APA compositum, atque AFTOΣ. ν. αυτός, &c. AFAN 'AFAΔΣΩ et 'AFHMI diversa themata esse verbi, quod in Latinis AVEO

scriptum est, formæ ac sensus similitudo vix dubitare

sinit : atque inde adjectivus 'AFATOS idem atque AVIDUS et AVARUS; ut in

AFAΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟFO-V. άτος πολεμoίo αυidius belli.

Adjecto A privativo fit 'AAFATOE. v. Qaatos, innoxius, vel, e quo nulla mala

cupido vel avaritia oriri possit ; et 'AAFATTO, vel AAFAXTOX, v. ãããtos, inviolabilis, vel

nulli malæ cupidini vel ambitioni obnoxius.

Aoristi formæ contractæ ’A&E et ’AXAI e themate contracto 'AN effictæ sunt; quod Homericis ignotum fuisse videtur ; nam versus, in quibus ex formæ occurrunt, rhapsodorum non poetæ sunt; ut posthac ostensuri sumus.

Hesychius habet 'AAΣTON-αναμάρτητον, αβλαβές ; et 'AATON, eodem fere sensu; at littera A ex utroque, librariorum incuria aut desidia, excidisse videtur; perinde atque Homeri exemplaribus, quibus Seberus in indice conficiendo usus est. In prisco autem sermone litteræ et inter se commutabiles erant; et BATMATTA (sic enim duplici T scribi debuerat, non ATMATt, ut in vulgatis) apud Pindarum pro BATMAXTA erat, VOL. VIII. Cl. JI.

NO. XVI.

T

teste Eustathio;' atque ita etiam multa alia ejusmodi. Pro MHAEA Hesiodum MEZEA habuisse idem prodidit Eustathius:' ac sic antiquiores pronunciasse oportuit: Ionum enim est MHAEA, sensu quo hic usurpatum est, ejecta consona et producta vocali, eorum more solenni: quo etiam 'AAFATOX effingi potuisset. At vetustius et magis Homericum est 'AAFATTOE.

Attici post A privativum, in contractis hujusmodi vocabulorum formis, N paragogicum inserebant; ut

είη δ' άνατον πράγμα τούτ' αποξένων.3 atque eo modo Dawesius 'ANAFATON et 'ANAFAXTON scribi voluit; contra tamen Homericam consuetudinem in ’AOTTON &c. conservatam ; qua 'moti 'sustollendum istud N curavimus ubicunque vocalis subsequuta sit. AFATH. v. "Atr-avaritia--mala cupido, et noxa, Baabel,

ex ea oriunda. In Homericis non nisi trisyllaba usur. pabatur: omnes enim versus, qui eam formam recusant, ut Il. T. 85-139-1. 22—30, &c., alias etiam ob causas pro interpolationibus rhapsodorum, qui sermonem

veterem parum callebant, habendi sunt. 'ATAFOX. v. ágavos, præclarus, superbus ; a verbo an

tiquo 'ATAFN-unde 'ATHMI et 'ATAMAI. FAΓΝΥΜΙ. ν, άγνυμι, quod et FANTA, et antiquius forsitan FPANTN; unde Latinum

FRANGO; atque item Graecum FPHΣΣΩ vel FPHIA, v. öńcow, de quo infra. In aoristo secundo N ejectum est, et, penultima correpta, fit 'E FATH, V. tayn, a FANTA deductum ea ratione qua 'ETITIH a TYIIT2. In uno tantum loco, Il. 4. 558, penultimam longam habet : sed aut in aoristum primum ’EFANXOH mutandum est; aut versus, alioqui suspectus, pro insititio habendus atque ejiciendus : Tộ dáyns, penultima producta, N perinde ac F, certissima analogia

restituendum est, atque scribendum. 'AFANTHX; illud enim Nr, a recentioribus semper IT

scribebatur; et librarii, cum litteræ geminarentur, aut incuria aut festinatione, alteram sæpe supprimebant, præsertim in vocabulis minus usitatis. Vide supra s.

P. 400.

2. Ib.

3. Æschyl. suppl. 354. ed. Glasg.

il'

cxxiv. Litterarum defectu, tempora futura et aorista activá verbi FANTA formas eorundem temporum verbi "AFN, duco, accepisse videntur, ut in nov, nes, &c.; a quibus tamen, antiquo pronunciandi ac scribendi modo, prorsus aliena sunt. FANAANN FAAEN . FA4-v. avdávw, adów, ãow, et üdw-placeo : at in

Hesychio tamen ΓΑΝΔΑΝΕΙΝ, ΓΑΔΕΙΝ, ΓΑΔΕΣOAI, eodem sensu , quæ formas antiquas plane indicant: solennis enim est Hesychio usus toữ I pro F. Facilis ac prona erat alioqui mutatio alterius in alterum; unde PHOEN, LANTMAI, et Latinum GAUDEO. " Iones autem, amputato vel commutato'spiritu et produc

ta, ut solebant, vocali, "HAN vel 'FHAN, et 'HAOX

vel FH40% effinxerunt; quæ poetæ cognita esse vi1 dentur, Ab hoc verbo deducenda sunt FEANON. v. buoy et

covoy : unde ATE4NOX-v. avárovos indotatus ; gemináto privativo

ad metrum complendum, postquam pleniores veterum

loquendi modi jamdudum exoleverant. -FAA12 et FALEN, v. How et adów, Latini verbi forma SATIO vix

dubitare sinit XAEN fuisse antiquissimo sermone : nam .Etrusci, Latinorum doctores ac magistri, litteram 4 noh

habuerunt; atque ex aliis certissime constat, voces quamplurimas, Homericis etiam temporibus, durum

illum spiritum dentalem in molliorem t mitigássę. FAAHN-V. con-abundead satietatem usque, quod

spiritu aspero ab antiquis grammaticis scriptum esse,

testis est Eustathius-ότι δε και εδασύνετο, οι παλαιοί : φασι. FAXINOX v. adivos, confertus, densus; ut omnia vocabula cujuscunque generis ; quæ in tium ab A collectivo vel allpoiotixo, capiunt: nam istud A pro dua est ; atque

idcirco antiquis litteris F A scribendum. HAFEN-HAFN et Ionicè HMI; unde, præfixo for

1

[ocr errors]

'p. 1536. 1. 59. Eustathio of Tadasi Alexandrini sunt.

« PreviousContinue »