Page images
PDF
EPUB
[graphic]

V. 1146. Οίμοι, τί δή γε φείδομαι ψυχής έμής, Τών φιλτάτων μοι γενόμενος τέκνων φονεύς, Κουκ ειμι πέτρας λισσάδος προς άλματα, κ. τ. λ. Non repugnem si quis malit Tierra. Recte tamen se habere vulgutam puto. HERMANN. Ti Sita is certainly the true reading, and has been admitted into the text by Mr. Schäfer. So Æschylus Prom. 746. Τί δήτ' εμοί ζην κέρδος, αλλ' ουκ εν τάχει "Ερριψ' εμαυτήν τήσδ' από στύφλου πέτρας ; Soph. Ed. Τ. 159. Τί δήτ' εγώ ούχι τούδε του φόβου σ', άναξ, Επείπερ εύνους ήλθον, εξελυσάμην; Εurip. Hippol. 1060. Ω θεοί, τί δήτα τουμόν ου λύω στόμα, "Οστις γ' υφ' υμών, ους σέβω, διόλλυμαι ; Aristoph. Lys. 181. Τί δήτα ταύτ' ουχ ως τάχιστα, Λαμπιτοί, Ξυνωμόσαμεν όπως αν άρρήκτως έχη; Ιbid. 1159. Τι δήθ' υπηργμένων τε πολλών κάγαθών, Μάχεσθε, κου παύεσθε της μοχθηglas. Three of these tive examples are produced by Mr. Elmsley, (ad Heracl., 805.) who proposes tí añia in the passage before us. Mr. Elinsley also observes, that a note of interrogation ought to be placed after poveùs, and that the following words

ought to begin a new sentence and a new interrogation : Ουκ είμι πέτρας λισσάδος προς αλματα, "Η φάσγανον προς ήπαρ εξακοντίσας, Τέκνοις δικαστής αίματος γενήσομαι, "Η σάρκα την εμήν κατεμπρήσας πυρί, Δύσκλειαν, και μένει μ', απώσομαι βία και Shall I not go and throw myself from a rock, &c. So Androin. 1910. Ου σπαράξομαι κόμαν ; | ουκ επιθήσομαι | εμώ κάρα κτύπημα χερο; όλοόν ; Shall I not tear my hair, &c. Ηel. 550. Ούχ ως δρομεία πώλος, η Βάκχη θεού, Τάφω ξυνάψω κώλον; Med. 878. Ουκ απαλλαχθήσομαι θυμού; Compare Esch. Suppl. 845. Ουκ ούν, ουκ ουν (suppiendum έσονται) | τιλμοί, τιλμοί, και στιγμοί, | πολυαίμων φόνιος | αποκοπά κρατός ; 'Shall there not be pulling of the hair, &c. This passage has not been rightly understood by the commentators.

V. 155. 'Οφθησόμεσθα, και τεκνοκτόνον μύσος Εις όμμαθ' ήξει φιλτάτων ξένων εμών. The expression may be rendered more forcible, by reading with Reiske, φιλτάτω ξένων εμών. So Soph. Εl. 15. Νύν ούν, Ορέστα, και συ φίλτατε ξένων Πυλάδη, τί χρή δράν εν τάχει βουλευτέον. Mr. Hermann has not noticed this emendation.

Vv. 1178—1213. This dialogue between Amphitryon and Theseus, which contains only thirty-six verses, is divided by Mr. Herrmann into ten strophes, ten antistrophes, and two μεσωδοί. Α different arrangement is exhibited by Mr. Seidler, (pp. 358-361.) which, if possible, is still more absurd and preposterous than Mr. Hermann's arrangement. Some of Mr. Seidler's readings, however, are worthy of attention : particularly εκατoγκεφάλοιo for έκατογκεφάλου, ν. 188. and ομοφύλιον for ομόφυλον, V. 1200.

ν. 189. "Ετεκε μεν ούμός ένις τάλας, | τεκόμενος δ' έκτανε φοίνιον αίμα τλάς. For έτεκε μέν Mr. Hermann reads έτεκεν, έτεκεν. - We propose, "Ετεκε μέν νιν ούμός ένις τάλας, / τεκόμενος δ' έκτανε, φόνιον αίμα τλάς.

V. 1210. Ιω παί, 1 κάτασχε λέοντος αγρίου θυμόν γ', όπως | βρόμον επί φόνιον, ανόσιον εξάγη, | κακά θέλων κακοίς συνάψαι, τέκνον. So these verses are written and divided in the common editions. Mr. Hermann writes, Κάτασχε λέοντος όπως αγρίου θυμόν, with the following note: Non ausus sum muture rátaoxe, quod Porsonus, probatum ad Hecubam v. 836. tamen ad Orest. 1330. dubitat, an sit in varios mutandum. Ordinem verborum mutavi. Vulgo enim λέοντος αγρίου θυμόν γ, όπως, ita ut όπως sequentibus jungatur. Illud y', nisi metricis debetur, ex eo videtur ortum esse, quod librarius, quum scripsisset αγρίου θυμών όπως, αppositis numeris B'y á errorem corrigere voluit. There can be no doubt, we think, that y' was inserted for the purpose of making a trimeter iambic. Compare v. 753. It seems equally certain, that the imperative of κατέσχον is always κατάσχες. Mr. Elmsley (ad Ed. Τ. 663.) reads and divides as follows : 'Ιω παϊ, κατάσχεθε λέοντης άγριον θυμόν, ως | δρόμον επί φόνιον, ανόσιον, εξάγει, | κακά θέλων κακούς ξυνάψαι, τέκνον. Δρόμον is the emendation of Reiske.

V. 1237. Oίκτρός γάρ ειμι, τάμ' αποκτείνας τέκνα. Γάρ είμι pro πάρειμι Piersonus in Veris. p. 245. et Reiskius. HER MANN. We subjoin two examples of the contrary fault. Soph. Aj. 634. Κρείσσων γαρ Αίδα κεύθων, ή νοσών μάταν. Phil. 1337. 'Ανήρ γαρ ημίν έστιν εκ Τροίας αλους, "Ελενος άριστόμαντις. Read παρ' Αίδα and παρ' ημίν.

V. 1254. Ουκ άν σ' ανάσχoιθΕλλάς άμαθία θανείν. Sic edd. Barnes. Musgr. Veteres o omittunt. HERMANN. Compare Hel. 1051. Ουκ άν σ' ανάσχοιτ', ουδε σιγήσειεν αν Μέλλονταδελφή ξύγγονον κατακτανείν. Here also the editions before that of Barnes omit the

pronoun. V. 127 1. Ποίους πότ' ή λέοντας, ή τρισωμάτους Τυφώνας, ή γίγαντας, ή τετρασκελείς, Κενταυροπληθή πόλεμον ουκ εξήνυσα; Non invenuste Reiskius τετρασκελή. Ει hoc et vulgata defendi potest . 181. Τετρασκελές θ' ύβρισμα, Κενταύρων γένος. HERMANN. We prefer τετρασκελή. Instead of Τυφώνας, Mr. Elmsley (ad. Aristoph. Ach. 1082.) proposes to read Γηρυόνας. There is no great resemblance between the two names, but it is impossible to account for the mention of Typhon among the labors of Hercules, or for the application of the epithet tpooósuatos to that hundred-headed

It is given to Geryon in v. 423. of this tragedy: Tòv τρισώματoν οίσιν έκτα βοτήρ' 'Ερυθείας. So also Eschylus Agam. 879. Τρισώματος των Γηρυων ο δεύτερος κ. τ. λ.

κ. τ. λ. The epithet τρισώματος is also applied to Cerberus, and to the Chimera.

V. 1979. Τον λοίσθιον δε τόνδ' έτλην τάλας φόνον, Παιδοκτονήσας, δώμα θριγκώσαι κακοίς. Mr. Hermann passes over in silence the emendation of Reiske and others, τον λοίσθιον--πόνον, ultimum laborem, which appears to us to admit of hardly any doubt. Com. pare ν. 22. Και τους μεν άλλους εξεμόχθησεν πόνους, Το (f. τόν)

monster.

λοίσθιον δε, Ταινάρου δια στόμα Bέβηκ' ες Αΐδου. Τλήναι πόνους (or μόχθους) is an expression of very frequent occurrence. There is a passage in this play, which might be adduced in defence of the common reading of the passage before us.

before us. V. 830. Επει δε μόχθους διεπέρασΕυρυσθέως, "Ηρα προσάψαι καινόν αίμ' αυτό θέλει, Παιδας κατακτείναντι. Here, however, Mr. Hermann reads κοινόν αίμ' with Mr. Wakefield.

V. 1314. Ουδείς δε θνητών ταις τύχαις ακήρατος, Ου θεών, αοιδών είπερ ου ψευδεις λόγοι. Είπερ ου appears to us to be a solecism. Soph. Ed. C. 626. Κούποτ' Οιδίπουν έρείς 'Αχρείον οικητήρα δέξασθαι τόπων Των ενθάδ', είπερ μη θεοί ψεύσουσί με. Read therefore, είπες άψευδείς λόγοι. A similar variety occurs in the Prometheus of Æschylus v. 185. where the edition of Turnebus and several MSS. read oύ παράμυθον instead of απαράμυθον. Dr. Butler justly observes, that there is no such adjective as παράμυθος.

V. 1406. ΗΡ. Θησεύ, πάλιν με στρέψον, ως ίδα τέκνα. ΘΗ. Ως δή τι φίλτρον τούτ' έχων, ράων έση. So the common copies. Mr. Hermann silentiy reads after Μusgrave, “Ως δή τι φίλτρου τούτ' έχων, ράων έσει; We read, “Ως δή το φίλτρον τούτ' έχων ράων έσει. As if you would be the better for this gratification. This is a common meaning of the particles ως δή. So Androm. 233. Τι σεμνομυθείς, κείς αγωνέρχει λόγων, Ως δή συ σώφρων, τάμα δ' ουχί σώφρονα. We may also read, “Ως δή σύ φίλτρον κ. τ.λ.

V. 1410. Ούτω πόνων σων ουκέτι μνήμην έχεις και Legebatur ούτως. HERMANN. Perhaps the true reading is oúros, heus tu. So Alc. 776. Ούτος, τι σεμνόν και πεφροντικός βλέπεις ; Μed. 922. Αύτη, τι χλωροις δακρύοις τέγγεις κόρας ; Aristophanes Eq. 821. ότιή σε φιλώ και παύ παύ" ούτος, και μη σκέρβολλε πονηρά. Ούτος is rather an impolite mode of address, and therefore is frequently used when the speaker means to say something uncivil. In the verse before us, Theseus tells Hercules that his present dejection is a contrast to the fortitude with which he underwent his labors. The passage seems not to have been understood by Portus and Barnes, who translate, Itane malorum tuorum non amplius memor es ? ΙΙόνων means laborum, not malorum.

Ρ. Ε.

1 Instead of παύ παύ ούτος, the MSS. and old editions read παύ’ ουτοσί. Βrunck reads παύσαι γ' ούτος. Παύ παύε was formed from παύε παύε by the same rapidity of pronunciation, which converted τύχη αγαθή into τυχαγηθή. Photius : Παύ, το παύσαι λέγουσι μονοσυλλάβως. In the same manner, παίε παίε seems to have been contracted into παί πιίε. Αristoph. Ρac. 1119. Παϊ παίε, παίε τον Βάκιν μαρτύρομαι, The first syllable of this verse, which is wanting in the common copies, was intended by Dawes, who first introduced it, for the vocative of rais. Brunck translates, Percute, percute, percute istum Bacin. The Ravenna MS. reads, *12 παίε, παίε τον Βάκι». This is perhaps a conjectural emendation. With regard to ncū, Taüs, Græcarum elegantiurum saporem medullitus percipienti salivam sat scio movebit emendatio nostra facillima pariter et speciosa; qua nihil verius e tripode. It is unnecessary to name the author of these words,

LITERARY INTELLIGENCE.

IN THE PRESS AND PREPARING FOR PUBLICATION.

CLASSICAL. The first No. of Steph ENS' GREEK THESAURUS is preparing for the Press ; and will commence after the decision of the Bill on Copyright, which is now before Parliament. The Editors lament the delay; but they must proceed on sure grounds. The present claim of eleven copies will entirely check the impression of the largest paper copies on vellum.

* Where no copyrighi is sought, no claim should be made. On this subject we refer our readers to a most able Pamphlet in No. III. of the Pamphleteer.

Mr. Valpy is editing and printing, in his own office, neat editions of Virgil, Horace, and Ovid, from the best Editions, for the Use of Schools. Virgil will be published in November,

A New French Dictionary; or a Guide to the Correct Pronunciation of the French Language. By W. SMITH, Esq. M. A. who has compiled it from the Dictionaire de l'Academie Française, which work he has read trough twice with two learned Parisians at his side. One Volume, Octavo, will be published in October.

Eutropius with English Notes, on the plan of Phædrus. By the Rev. C. BRADLEY.

Professor WEDEL-SIMONSEN of Copenhagen, has in the press a work on the Crusades and Pilgrimages undertaken by the Scandinavians in the middle age-(or since the fall of the Roman Empire.)

The Rev. F. WRANGHAM is preparing for the press a new edition of the Prolegomena of Walton, under the sanction of the University of Cambridge.

A Translation of Juvenal, with Notes, &c. by Dr. Badham, is nearly ready for the press, and will appear in the course of the winter in one volume octavo.

THEOPHRASTI ERESII de Historia PLANTARUM libri decem Græcè, cum Syllabo Generum et Specierum, Glossario et Notis : curante JOH. STACKHOUSE, Armig. Soc. Linn. S. Oxonii.

Mr. Wilson, of St. Bees, intends to print an edition of Juvenal, with English notes, for the use of Schools.

Mr. WILLIAM HUMBOLDT, brother of the celebrated traveller of the same name, has undertaken a work on the Basque Nation and its Lan. guage.

The first part is to contain observations as well on the Spanish as on the French part of the Basques, the country, and people, manners and localities, and in order to give a proper knowledge of this little nation, replete with talents and courage, and which “ situated in the mountains, and on the borders of the Ocean, unites at once the life of the Mariner and the Countryman,” the Author promises to give it in the form of Travels.

[graphic]

The second part is to contain an Analysis of the Language, accompanied with fragments of works of different ages, from the most remote to the present time; a parallel of the Basque with other analogous languages, in order to designate its proper rank in the various ramifications of the human language.

The third part to contain an account of the Author's researches on the History either of the language or country, with an attempt to give its proper station in history.

M. Chr. DE MECHEL, Member of the Royal Academy of Berlin, is about to republish the work known by the name of Cranach's STAMM. BUCH ( Genealogy,) composed of ten portraits of the most celebrated Characters of the Reform tion, painted by Cranach. The original is on parchment and is now in the possession of the Court of Berlin, under whose sanction it is to be published.

M. AUGUSTUS MATHÆI is printing a new edition of Euripides, collated with MSS. in the libraries of Florence, Turin Augsburg and Wolfenbuttle. Some inedited Scholia will be added ; together with unpublished notes of Valckenaer and other Critics. The first volume was published in the winter at Leipsic.

The third volume of the Greek Dictionary of Anthimos Gazis is now printing at Venice.

An able scholar is engaged at Florence on a new edition of all the works of The phrastus, collated with the most authentic MSS. It is expected that this edition will be enriched with many valuable notes.

WERNER is now writing an epic poem, of which high expectations have been formed by the continental critics.

Messrs Louis VALERIANI and URBAN LAMPREDI, of Florence, have undertaken a work that is to comprise all the Italian writers who are quoted as authorities in the Dictionary of the Academy della Crusca.

A collection of the best works in the French Language is now in a course of publication at Paris by the elder Didot. About ten volumes both in octavo and duodecimo, are to be published every year. The first volume contains the Petit Carême of Massillon, and the works of Boileau.

BIBLICAL. An Exposition of the Ten Commandments, in familiar Discourses, for the Instruction of Youth, by Christiana, is just published ; and an Exposition on the Apostle's Creed, after a similar plan, for the Use of Schools, by the same author, is now in preparation.

A History of the Religious Manners, and Customs of the Muhhammedan Nation : including all the Ceremonies practised on particular occasions, whether enjoined by the Koran, the Sonnah, or the Founders of Sects, on the authority of MSS. in the Arabic, Persian, and

1

« PreviousContinue »