Page images
PDF
EPUB

ருசு மனிதனுடையகுமாரன மனிதருடையசீவனையழிக குமபடிக்கலல

இரட்சிக்கும்படிக்குவந்தானேயென்றார்.

ருஎ பினபு வேறெருகிராமததிற்குப்போனார்கள். அவர் களவழியிலேபோகையில் ஒருவன அவரைநோக்கி ஆண்ட மங்கேயோ அங்கே யுமக்குப்பின்

[ocr errors]

வரே நீர் போகும் இ செல்லுவேனென்றான்.

ருஅ அவனு டனே

யசுவானவர்சொன்னது. நரிகளு

ககூடுக

முண

க்குக்குழிகளும் ஆகாயத்திற்பறவைகளுக்

டு. மனிதனுடையகுமாரனமாத்திந்தன் தலையைச்சாய்க் கிறதற்கு இடமில்லாதவனாபிருக்கிறானென்றார்.

கூ வேறொருவனை யவர்நோக்கி

எனக்குப்பின்சென்று வாவெனறார். (அதற்கு) அவனசொன்னது. ஆண்டவரே முன்பு நான்போய என்தகப்பனை யடக்கம்பண்ணும்படி க்கு உத்தரவுகொடுக்கவேண்டுமென்றான்.

மரித்தோர் டும். நீபுற

கா அதற்கு இயேசுவானவர்சொன்ன தங்களிடத்தில் மரித்தவர்களையடக்கம்பண்ணட பபட்டுப் பராபர டைய ஆளுகையைப் பிரசித்தம்பண் ணுவென்றார்.

சக பினபு வேறொருவனவந்து உமக்குப்பின்செல்லுவே ன். அதற்குமுன்பு நான் போய் என்வீட்டிலிருக்கிறவர்க ளிடத்தில் அனுப்பிக்கொண்டுவரும்படி உத்தரவுகொடு

[blocks in formation]

((க) உபதேசம்பண்ணும்படிக்கு எழுபதுபேருக்குக்கட டளையிட்டு அனுப்பினது. (யஎ) அந்த எழுபதுபேருந் திரும்பிச்சந்தோஷப்பட்டது. (உக) அவர் சந்தோஷ ப்பட்டுப் பிதாவைத்தோத்திரித்தது. (உரு) நியாயசாஸ் திரிக்கு அவர் உத்தரவுசொன்னது. (ங )) பிறன யாவ னென்றதற்கு உத்தரவு சொன்னது. (ஙஅ) மார்த்தாளுக கு அவர் புத்திசொன்னது.]

பினபு கர்த்தர் வேறு எழுபதுபேரை நியமித்துத் தாம்

face into every city and place, whither he himself would come.

2 Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.

3 Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.

4 Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.

5 And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.

6 And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again

7 And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.

8 And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:

9 And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.

10 But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say,

11 Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.

12 But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.

13 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee Bethsaida! for if the mighty works had been done

இருவரிருவராகத் தமககு முன்னே யனுப்புகையில் அவர்க னேசொன்னதாவது. அறுப்பு மிகுதியாகவேயிருக்கின்

றது.

உ வேலையாட்கள் சிலர்ம மாத்திரமிருக்கிறார்கள். ஆகையா ல் அறுப்புக்கெசமான் அறுக்கிறதற்கு (அதிக) வேலையாட் களையனுப்பும்படிக்கு அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் புறப்படுங்கள் ஆடுகளைக்கோணாய்களுக்குளே னுப்புகிறதுபோல் உங்களையனுப்புகிறேன்.

பாத

ச பணப்பையையாவது சாமான் பையையாவது ரட்சைகளையாவதுகூட எடுத்துக்கொண்டுபோகாமலும் வழியிலொருவரையும வினவுதல் செய்யாமலுமிருங்கள். ரு ஒருவீடடிற் பிரவேசிக்கிறபொழுது இந்த வீட்டாரு க ச சமாதானசவுக்கியமுண்டாவதாக

சொல்லுங்கள்.

வனறு முதலாவ

சா அவ்விடத்திலே சமாதான சவுக்கியத்திற்குப் பாத்திர னொருவனிருந்தால் நீங்கள் வாழ்த்திய சமாதான சவுக்கியம் அவனிடத்திலே தங்கும். அப்படிப்பட்டவனில்லாதிருந்தா ல் அது உங்களிடமாய்த்திருமபும்.

எ அந்தவீட்டிலே நீங்களிருந்துவேலையாள் தன் கூலிக குப்பாத்திரனானபடியினாலே அவர்களுக்குண்டாயிருக்கிற வைகளைப் போசன ானம்பண்ணுங்கள். வீடுகள்தோறும்

போகாதிருங்கள்.

அ ஒரு பட்டினத்தில் நீங்கள் சேர்ந்தபொழுது அங்கே அவர்கள் உங்களைச் சேர்த்துக் காணடால் உங்கள் முன் வைக்கிறவைகளைப்பொசித்து,

கூ அவ்விடத்திலுள்ள பிணியாளிகளைக் குணமாக்கிப் பரா பரனுடைய ஆளுகை உங்க க்குச் சமீபமாய்வந்ததென் று அவர்களுக்கு அறிவியுங்கள்.

ய ஒருபட்டினத்திலே நீங்கள் பிரவேசித்தபொழுது அங் கே அவர்கள் உங்களைச்சேர்த்துக்கொள்ளாதிருந்தால் அதி ன் வீதிகளில் நீங்கள் புறப்பட்டு,

யக எங்களில் ஒட்டின் உங்கள்பட்டினத்தின் புழுதியையும் உங்களுக் கெதிராகத் தொடைத்துப் பாடுகிறோம். ஆகிலு சமீபமாய்வந்த

ம் பராபரனுடைய ஆளுகையுங்களுக்குச்

தென்கிறதையறியக்கடவீர்கள் ளன சால்லுங்கள்.

யஉ அந்நாளிலேசோதோம்பட்டினத்தாரிலும் அப்ப டிப்பட்ட பட்டினத்தார் அதிக தண்டிப் யடைவார்க ளென்றுங்களுக்குச்சொல் லு கிறேன்.

யங ஐயோ கோராசின்பட்டினத்தாரே ஐயோ பேது

in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

14 But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.

15 And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

16 He that heareth vou heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.

17 ¶ And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt

you.

20 Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.

21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

22 All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the

Father and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

23 And he turned him unto his disciples, and

களுக்குள்ளே நடந்த பலத்த செய்கைகள் தீரு சீதோனென் னும்பட்டினங்களில் நடந்தனவானால் அவர்கள் சீக்கிரமா ய்த் துக்கத்தினாலே) இரட்டையுடுத்திச்சாம்பலிலுமுளுக கார்ந்துமனநதிருப்பியிருப்பார்கள்.

யச ஆகையால் நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே தீரு சீதோன பட்டினத்தாருக்கு வருந்தண்டிப்பு எளிதாயிருக்கும். நீங்

கள் அதிகதண்டிப்பையடைவீர்கள்.

யரு

வானபரியந்தமுயர்ந்த கப்பர்நாகூம்பட்டினத்தா

ரெ நீங்களும் பாதாளபரியந்தந்தாழ்த்தப்படுவீர்களெனறு சொல்லி,

யசு பின்பு மறுபடியுஞ் சீஷரைநோக்கி உங்களுக்குசசெ விகொடுக்கிறவன் எனக்குச்செவிகொடுக்கிறான் உங்களைத் தள்ளுகிறவன் என்னைத்தள்ளுகிறான். என்னைத்தள்ளுகிறவன என்னையனுப்பினவரைத்தள்ளுகிறானென்று சொல்லியனு

பினார்.

யஎ பின்பு அந்த எழுபதுபேருஞ் சந்தோஷத்துடனே திரும்பிவந்து ஆண்டவரே பசாசுக்களும் உம்முடையநா மத்தினாலே யெங்களுக்குக்கீழ்ப்பட்டிருக்கின்றனவென்றார்

கள்.

யஅ அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கிச் சாத்தான் வானத்திலிருந்து மின்னைப்போல விழுகிறதைக்கண்டேன். யகூ இதோ பாம்புகள்மேலுந் தேட்களமேலுஞ் சத்து ருவின வலலமை யெல்லாவற்றின்மேலும் மிதிக்கத்தக்க தாக அதிகாரத்தையுங்களுக்குக்கொடுக்கிறேன். உங்களைச் சேதப்படுத்தமாட்டாது.

ஒன்றும்

உய ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்குக்கீழ்ப்பட்டிருக்கிறதி னாலே நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பர மண்டலங்களில் எழுதியிருக்கிறதினாலே சந்தோஷப்படுங்க ளென்றார்.

உக அந்நேரத்திலே இயேசுவானவர் ஆவியிலேகளிகூர் ந்து சொன்னதாவது. பிதாவே வானத்தையும பூமியையும் அளுகிறவரே நீர் இவைகளை (யுலக ) ஞானிகளுக்குங் கல்வி மானகளுக்கும்மறைத்துப்பால்கருக்கு வெளிபட்டுத்தினட்டி யினாலே உமமைத்துதிசெய்கிறேன். ஆ பிதாவே அப்படி யேயமக்குப் பிரியமாயிருந்ததென்று சொல்லி,

உஉ பின்பு சகலமும் எனபிதாவினால் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிதாத்தவிர ஒருவனுங்குமா ரனையறியான.குமாபனதவிர ஒருவனும் பிதாவையறியா குமாரன் எவனுககு அவரை வெளிப்படுத்தச்சித்தமா யிருக்கிறாரோ அவ னும் அவரையறிவானென்றுசொல் லி,

« PreviousContinue »