Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Samlet, forlagt og trykt af Sebastian Popp.

Bogtrykker og Skriftstobet.

Ti ye feil.

160,

Side 43, Lin. 4, fornemste, læs: forenede

4, opløftede, læs: opløftede sin Røst 164,

13, gav, læ$: han gav 167,

10, Meffa, læs: Medina
170,

I, en større, læs: end større
175 7til, læs: med
195

- 22, Rozatterne, læs: Befres, Sønner 200

9) Guddom, læs: Guddomme 21,9

Metka , læs: Medina 227

Ajesba, fæ$: Acusa 245

Kompliperet, læs: compliceret

Generalstaberne, læs: Generalsta: térne

[ocr errors][ocr errors]

forerindring.

Endelig sluttes herved første Bind af nær. værende Hæfteskrift. Og udgiveren bor ikke undlade at giøre den ærede Læser Rede for Aarsagen til dets fene Gang. Stray fra Begyndelsen af blev Biografen ydet saa liden Opmærksomhed og 2pmuntring, at den neppe lod haabe, Sladesløshed, for de derpaa anvendte lidgiftéto k jerite nas turligere derfor, end at man besluttede kun da i Forlaget at fremme et utaknemmeligt Arbeide, naar Pressen savnede mere stionsomme. Deraf fulgte uregelmæssig Fremkomst af Hæfterne.

Nærbæ: rende Binds Fuldendelse, Haaber man imide

at torde anføre til Beviis for, hvor gierne - man ønskede Verkets Fremme, kunde man kun være saa lykkelig, at fee

lertid,

« PreviousContinue »