Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

Forerindring. sig fiffret ved en tilstrækkelig Subskripsion og afsætning. Navnene af de Subskriben. ter, Biografen hidtil har den ære at tælle, ere saa agtværdige, at de ikke kunne andet end give Lyst til Fortsættelse; men de udgiore ikke et Tab afværgende Antal. Det vil følgelig beroé paa dettes Forøgelse, om det første Bind ikke skal blive tillige det eneste. For dog Intet fra sin Side at forsomme til om muligt at forlænge Skriftets Bane, vil udgiveren i Tilfælde af skadesløs Afsætning, i Fremtiden, overcenaftemmende: med. Publikums - Fordringer, levërë :Hvërt Haftë til mere bestemt Tid. Ogsaaloker han fremdeles ikke at lade Noget ::uangeudt, for ved interessant og lærerigt - Andhito at anbefale Biografen til den ærede Almeenheds Yndest og Under:

styjttelse.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Gustaf den Tredies Leynet, ved Ch. Georg Hoft

237

Thyge Brahes Levnet, ved Sekreteer Werlauff

256

William Shakspears Levnet, ved Student Hansen

289

General George Monks Levnet, ved Prof. R. L. Rakbek 337

[blocks in formation]

Benjamin Franklin.

D

Det er ikke tænkeligt, siger Georg Forster, ** at en Europæer, der paa nogen Maade bekymrer sig om fin Arts Skjæbne, ikke skulde kjende dette Navn

og ren af den nordamerikanske Fristat, Opfinderen af fynaflederen, fit Fædrelands Velgierer : ben Pil: des og den vises Ven og Broder", det hümåneste Menneske, og den lykkeligste af alle dem, der i det attende Aarhundrede vare kaarede til Medarbeidere paa menneskelig lyksaligheds det store Fulden: delsesværk, hed Benjamin Franklin!" Denne er den Mand, hvis Minde nogle de føle

* Kleine Schriften 6 Ch. 5. 25.

Siografen, ifte sæfte.

(1)

[ocr errors]

gende Blade skulle helliges. Hans Billede fån ikke for ofte stilles til Skue.

Den Franklinske Familie havde i det mindste i 300 Aar boet paa en liden Gaard i Lands: byen Eaton i Nordhamptonshire. gosias Franklin, Faderen til vor Benjamin Franklin, reiste i Aaret 1682 med kone og tre Bern, for Religionens Skyld, til Nyengland, hvor hans ovennævnte Sen blev født den 6 Januar 1706. Faderen bestemte ham i Forstningen til den geistlige Stand, men da han troede ikke at kunne belpride. Dmkostningerne derved, forandrede han sin Blen: og veilevede. Häli til sin egen Haandtering, Sæbespberiete og denne mishagede Benja: mit;:09: Fastient, en dannet og fornuftig Mand, vilde saa meget mindre tvinge ham, som kan fryg: tede, Sønnen da maaskee fulgte fin Tilbøielighed og gav sig til Søen. Han førte ham derfor om i alskens Værksteder, for at vælge sig et Haandværk. Knivsmedsprofessionen huede ham bedst; men Faderen kunde ikke enes om Pengene for Læreaarene, og der blev intet af.

Drengen havde imidlertid altið viist Lyst til at lære og læse. Han gavde allzrede læst mange

« PreviousContinue »