Page images
PDF
EPUB

DE NAVORSCHER,

EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING

EN LETTERKUNDIG VERKEER TUSSCHEN ALLEN, DIE IETS WETEN,

IETS TE VRAGEN HEBBEN, OF IETS KUNNEN OPLOSSEN.

MET BIJDRAGEN VAN DE HEEREN:

[ocr errors]

F.

L.

A. J. VAN DER AA; Dr. J. P. AREND; Mr. A. BACKER ; N. P. VAN DEN BERG; Mr. J. T. BOVEL NIJENHUIS ; Prof. P. BOSSCHA; C. W. BRUINVIS ; D. BUDDINGH; J. H. VAN DALE; Mr. J. DIRKS; Dr. J. C. DRABBE; Jhr. w. C. J. RAMMELMAN ELSEVIER ; E. GERDES ; Ds. B. GLASIUS; Ds. A. P. VAN GRONINGEN; J. BADON GIIIJBEN; Mr. M. C. VAN HALL; K. J. R. VAN HARDERWIJK ; Mr. W. J. c. VAN HASSELT; Ds. 0. G. HELDRING ; C. J. HELLINGWERFF; Dr. A. A. VAN HEUSDEN ; Dr. J. J. DE HOLLANDER ; J. HONIG JZN. JR.; Dr. L. J. F. JANSSEN ; J. PH. VAN DER KELLEN ; G. L. KEPPER ;

KLIJNSHA ; Ds. J. C. KOBUS; Mr. J. DE BRUYN KOPS; C. KRAMM ; G. KUYPER, HzN. ; w. J. LAGERWEY; Mr. J. VAN LENNEP; J. 1. VAN LENNEP; Ds. H. MENSINGA ; J. F. G. MEIJER ; Dr. E. MOLL; J. MOULIN ; J. W. MULLER ; $. I. MULDER; J. J. NIEUWENHOIJZEN; Dr. I. A. NIJHOFF;

NIJHOFF; Ds. H. C. VAN OOSTERZEE; R. POSTHUMUS; Ds. IS. PRINS ; J. B. RIETSTAP; M. ROEST, Mz.; G. P. ROOS ; Dr. R. C. H. RÖMER; G. VAN SANDWIJK; Ds. J. G. DE HOOP SCHEFFER; Dr. P. SCHELTEMA; A. D. SCHINKEL ; Dr. G. D. J. SCHOTEL; J. SCHREUDER; J. SCOTT; Dr. F. A. SNELLAERT; Dr. H. J. SPIJKER; Mr. J. H. DE STOPPELAAR; Dr. E. B. SWALUë; Mr. H. J. SWAVING; Mr. R. W. TADAMA; Dr. P. H. TYDEMAN; Dr. D. J. VEEGENS; Mr. L. G. VERN ÉE ; Prof. P. J. VETH ; Prof. L. G. VISSCHER; Dr. A. VAN DER WILLIGEN; J. J. WOLFS; Ds. P. e. VAN DER ZEE, en relen die nog onbekend wenschen te blijven.

P.

M.

Viresque acquirit eundo.

DERDE JAARGANG.

AMSTERDAM, BIJ FREDERIK MULLER.

1853.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Goede wijn behoeft geen krans.

DE NAVORSCHER,

EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EN LETTERKUNDIG VERKEER TUSSCHEN ALLEN,

DIE IETS WETEN , IETS TE VRAGEN HEBBEN, OF IETS KUNNEN OPLOSSEN.

[merged small][ocr errors]

Het Bestuur aan den Lezer.

Het derde Lied tot eene proeve:
Jaer-Liedt

ор

't Jaer van 1630". » Goede wijn behoeft geen krans! Een ietwat blufferig opschrift om er het nieuwe jaar mee

Stemme : te beginnen!" - Zoo, vindt ge dat, lezer? Soo langh ick u was lief, en aenghenaem genoech. En wáármede bluffen wij dan toch? Met eigen werk misschien? Och neen lezer! Wiens

1. Barst uyt met bly geschal, en schatert door de lucht

O mensch! die door den val, gheraeckt waert op de arbeid rekenen wij dan geen’ krans noodig te

vlucht; hebben? Zou het ook Uw arbeid zijn, lezer ? Ghesoncken en ghedaelt, in stricken van de Doodt, En, wannéér het zoo is, hoe denkt ge dan Omcingelt en bepaelt , in d'alderswaerste noodt. over de maandspreuk van DE NAVORSCHER:

2. De Schaer der Eng'len roemt, en roept volmondich Goede wijn behoeft geen krans?

uyt Het Lof van die daer komt, welck brengt een groo

te buyt: Aantekeningen.

De Harders niet alleen, maer wat de crits der aerdt
Omvangen heeft met reen,

beslooten en bewaert. Amsterdamsch Rederijkers Nieuwjaars-lied 3. Den Duyvel is gedood , gemorselt gantsch tot stof, voor 1630. Tot in het jaar 1632 bestonden U sonden bloedich root, die zijn gewasschen of: te Amsterdam de Oude Rederijkers Kamer ,

De Soone Gods komt neer, gestooten door de lucht, onder het devies: In liefde bloeiende en de Ne

Werpt Belial om veer', en jaeght hem op de vlucht. derduitsche Academie van s. COSTER, met de 4. Gaet vrygevochten mensch, spoet u in Davids stadt, zinspreuk: Yver ; doch in genoemd jaar wer

Aenschout u heyl en wensch, en offert uwe schat

Aen die, die in een stal, by Beesten is gheleyt, den zij vereenigd onder den naam van Schouw

Looft daer den grooten All', den Heer der salicheyt. burg en de spreuk: Door ijver in liefde bloeiende. Zoo als bekend is hadden de meeste kamers

5. De vreede die is u, en hangt gheen twist meer aen ,

O werelt ghy zijt nuw', het out is afgedaen: de gewoonte jaarlijks een Nieuwjaars-lied,

Ghy zijt zoo wit als sneeu, danckt hem, die u dit gaf, door den Factor of een ander lid vervaardigd, Leght met dees gulden Eeuw', u oude sonden af. voor de leden te doen drukken. Ik bezit zulk

6.0 Soone van de mensch, verwin-heer van de hel, een Amsterdamsch gedicht voor het jaar 1630, Gheeft dat men (allesins) u daden groot vertel; in plano in 3 kolommen gedrukt. Er blijkt Dat men met 't oude Jaer , de oude sonden schuw', uit dat Costers Academie, waarvan het uitging, En maect ons allegaer met 't nieuwe weder nieuw'. zich ook Kamer noemde. Bovenaan staat met

Zijt op u hoede." groote letters: Yver; met kleinere: Amstel

J. J. NIEUWENHUIJZEN. damsche Kamer. Daaronder het wapen der stad, ter wederzijde : Anno M.DC.XXX. Nu

Oudheden op gemeentehuizen bewaard; Porvolgen drie Nieuwjaars-liederen. Het eerste

tretten van Jacoba van Beyeren en Frank van is geteekend: J. COLEVELD, met de spreuk: Borselen te St. Maartensdijk in Tholen. Bijna Een in 't hart; het tweede met de spreuk: elk dorp houdt in het gemeentehuis, soms ook Elck is sondich en het derde met die: Zijt op u

in de kerk, eenige oudheden of zeldzaamhehoede. Onderaan worden nog deze vier regels den bewaard , die echter gewoonlijk op den gevonden: 't Weselken met sijn fraye staert

eenen of anderen afgelegen' zolder te vinden Was van de Spaingiaerden vervaert,

zijn, wanneer althans het hoofd van het beEn sprongh op den Orangien Boom stuur niet eenige belangstelling in die zaken In den Bosch soo staetse schoon.

toont, of die merkwaardigheden soms kunnen U. L. Dienaer, strekken tot versiering der kale witte muren

NICOLAES BREDAN". van de raadkamer, alwaar men dan ook geHet is » Ghedruckt by PIETER JANSEN SLYP". | meenlijk het besluit van 1816 hangen ziet, D. III.

1

[ocr errors]
« PreviousContinue »