Page images
PDF
EPUB

papyrus pro charta sumitur apud auctores, ibi de Egyptia papyro intelligi par est, ast ubi papyrus in candelis ad lumina et funera usui esse memoratur, de communi papyro h. e. scirpo sumere debemus. Clare Pliuius de scirpis : E quibus detracto cortice candela luminibus et funeribus serviunt. Épigr. Antipatri,

Λαμπάδα κηροχίτωνα, Κρόνου τυφήρεα λύχνον,

Σχοίνο και λεπτή σφιγγόμενον παπύρω.
Scirpum intelligit παπύρου nomine i. e. τον φλούν. Paulinus:

Lumina ceratis adolentur odora papyris, i. e. candelæ e scirpis factæ. Hinc glossa scirpum etiam hátupov exponunt. Quamvis enim papyrus sit Nilotica proprie planta, a similitudine tamen et usu scirpum, h. e. acū hoc quoque noinine impertierunt. Strabo ν. Τύφη τε και πάπυρος ανθήλη τε πολλή κατακομίζεται ποταμοίς εις την Ρώμην. Ubi πάπυρος i. e. quod antiqui Attici hew dixere, Ionici droūv, qui avońamy etiam habet, i. e. panniculam et lanuginem.”

Salm. 1. c. “ Altera significatio papyri,” says Bod. ad Theophr. p. 429.,“ est, qua Latinis extimus summusque scapus papyri cortex instar scirpi Jenis glaberque venit. Plin. xiii. 12.: Post hanc papyrum est extremumque ejus scirpo simile, ac ne ad funes quidem, nisi in humore utile.". .. At alio loco, de scirpo dixit Plin.” adds Salinasius, “in interiore parte mundum papyrum usui dare, idque pro maximo videri debere. Interiorem partem scirpi non vocat, quæ medulla est, sed interiorent corticis partem, quæ mundi papyri usum præbet.” H. Stepliens, Thes. Ind. v. Túrupos, who, as we have just shewn, errs in supposing that Antipater is speaking of the Egyptian papyrus, says:-“Non tantum planta nenupos nominatur, sed etiam Ý Bisa.os, liber ejus, ex quo τα βιβλία, ut in Εpigr. λαμπάδα κηροχίτωνα Σχοίνα και λεπτή σφιγγομένην παπύρω. ." Jacobs, Animadv. ad Anthol. t. viii. 295.-“ Verba dentñ natúpw accipienda sunt de scirpi cortice, e quo candela fiebant.”. But this papyraceous matter was obtained, as Salmasius tells us, from the inner bark (termed by Pliny xxiv. 8. corticis interior tilia), not from the outer bark.

9. The writer by substituting Búßaus for natupw has committed the mistake of rejecting the more recondite term manum, as if it could be the gloss of what he himself thinks the more common term Búßrw, thus violating the great critical canon about various lections, that the more rare word is to be preferred. Phrynichus Εcl. p. 132.: Πάπειρος: τοπάσειεν άν τις Αιγύπτιον είναι τούνομα: πολύ γαρ κατ' Αίγυπτον πλάζεται (πλάττεται, Pauw), ημείς δε βίβλον (Bußaov) époõusy. Táncipos cum er," Pauw, "nullibi offendo, præterquam hic.” “Ubicunque," says Sturz. de Dial. Maced, et Alex. p. 98., “hæc planta, aut charta inde confecta memoratur, σάπυρος scribitur, non πάπειρος.The form πάπειρος is probably

owing to the negligence of the transcribers, or else to their conceit in wishing by the diphthong El to distinguish the Egyptian plant πάπειρος from πάπυρος φλέως. A similar conceit induced some ancient grammarians to distinguish awròs arbor, herba, from Wwtos, tibia, by writing the word, when used to denote tibia, with an o, notós. We have another instance of such conceit in their distinction between Qúpnžis, loricatio, and Bognčus, potatio. See Eustath., whose words are quoted by Mr. Barker in the Epist. crit. ad Schaeferum, inserted in Class. Journ. XXVIII. 300-4.

10. The critic quotes the following passage from Photius: Φίλυρα: φυτών έχον φλοιόν βύβλα παπύρω όμοιον, εξ ου τους στεφάνους Aléxovor. Eadem glossa totidem literis exstat in Phavorino et Etym. M. p. 795, 4. Suidas, pro putòy, habet eidos dévègou. " Kuster on Suidas,” says the writer, “proposes Búßries Tratúpe. But the words are synonymous.

It is evident that hapupW was the explanation of some copyist.” But, if the writer had read the note of Schleusner on Photius, or that of Tittmann on Zonaras, he would doubtless liave renounced his conjecture. “Legendum est," says Schleusner, BiBo Tat Úpou, ut est ap. Zonaram Lex. col. 1810. : Φίλυρα: φυτών έχον φλοιόν βίβλω παπύρου όμοιον.« Sic igitur legendum etiam ap. Suidam pro biban [Bußria] Tamúgw, uti etiam in Codd. A. D. Ibi non satis apte Kus:erus legit Bißrus natúpa. Eodem modo corrige Etym. M." Tittmann. That neither the conjecture of Kuster, nor that of the writer can be admitted to be the true reading, is plain from this circumstance, that the sense of the passage would in the one case require it to stand thus, pinugaro φυτών έχον φλοιόν τω της βύβλου ή παπύρου φλοιό όμοιον, and in the other case thus, . p. š. prosòv tu tñs Búßrou povo cuorov. The true reading is without doubt that which is found in Zonaras : Φίλυρα: φυτόν έχον φλοιόν βίβλω παπύρου όμοιον. Por, from the resemblance between the bark of the piaupa, i. e. tilia, and the cortex of the Egyptian papyrus, piruga is often used to denote

tenuissimas papyri membranas, ex quibus charta fit,". The word philyra properly signities the tree, which in Latin is called tilia. (See Theophr. H. P. ii, 10,) But it is metaphorically used to denote membranam tenuissimam inter corticem et lignum tiliæ. Pliq. xvi. 14.: “Inter corticem et lignum tenues tunicæ multiplici memprana, e quibus vincula tiliæ vocantur : tenuissimæ earum philyræ, coronarum lempiscis celebres, antiquorum honore.” It is, besides, sometimes employed to signify “papyri tenuissimas membranas, ex quibus charta fit." Plin. xiii. 11.: "Præparantur ex papyro“ chartæ, diviso acu in prætenues, sed quam latissiinas philuras.".. Bodæus ad Theophr. p. 179. endeavours to defend the lection βύβλω παπύρω by saying-4 Βύβλος πάπυρος ad differentiam alterius alicujus papyri.” But he would have done well to pro .

sur

duce some other passage, where the two words are joined together in the same manuer. The passage therefore, quoted by the writer as one where he supposes the very same accident to have happened as in the Epigram of Antipater, “the intrusion of the gloss," παπύρω for the true reading βύβλω, is nothing to the purpose.

11. The writer applies the term “ torch" to the lauas described by Antipater,

Λαμπάδα κηροχίτωνα, Κρόνου τυφήρεα λύχνον,

Σχοίνο και λεπτή σφιγγομένην παπύρω. . Now, though we admit that curas is, as Schweighaeuser I. c. says, "generale nomen, quod cum de funali, tum de tæda dicitur,' yet we are prepared to maintain that the term torch or flambeau, i. e. tada, s. far, is inapplicable to the nautas angoxítw, s. Tutupns Lúxvos of Antipater, i. e. funale, whose wick, papyrum, was rounded with wax. See the passage from Meursius's Spicilegium quoted above.

12. Froin what has been already said, it is manifest that not only there is nothing sound or solid in any one of the arguments advanced by the learned critic to support his conjectural alteration of Fatúpa into Bußaw in the verse of Antipater, but that he has in the course of those arguments committed several mistakes by no means of a trivial nature.

13. Now in favor of the reading natúpa, we have not only the testimony of the MSS. and of Suidas in two places of bis Lexicon, ν. πάπυρος, and ν. τυφήρεα, but the still more decisive testimony of Moeris Atticista, who in p. 311. says:

Πάπυρος, μακρώς, Αττικώς: βραχέως, Ελληνικώς. “ Secundam in anupos," says the judicious Pierson, “Atticorum more, produxit Anacreon Od. iv. 5. “ο δ "Ερως χιτώνα δήσας, 'Twig aúxévos natúpw. Corripuit Antipater Anthol. vi. C. 10. Ep. 3.

Σχοίνο και λεπτή σφιγγόμενον παπύρω ." It is very surprising that this important passage in Moeris should have escaped the notice both of Dr. Maltby and of the writer, especially as it has been referred to by Jacobs, when commenting on the verse of Antipater.

14. Before we conclude this article, let us confess that we are somewhat puzzled to explain the meaning of opinyouévny in the verse of Antipater. How can the haund's be said opinyeola TATÚpa, when the papyrus formed the wick, and was surrounded

* Lampadibus densunı rapuit funale coruscis. Ovid. Met. xii. 247.
Undique collucent præcinctæ lampades auro. Ovid. Heroid. Ep. xiv. 25.

Gravem nodis pinguique bitumine quassant
Lampada.

Val. Flacc. iii, 194.
Glossa: Adjurádior facula, funale, ,

with the cera? Are we to suppose any corruption in the text, or to remove the difficulty by saying that the poet by a poetical licence speaks of the λαμπάς being σφιγγομένη παπύρω, when he really means to say that the wick was twisted together within itself, and the whole surrounded with wax? or shall we say that the papyrum or wick was twisted round a stem of wood, and then itself surrounded with wax, so as to be in fact sounded κηροχίτωνα σχοίνα και λεπτή σφιγγομένην παπύρω ? We propose this as a conjecture, which, if not the right solution of the difficulty, may perhaps guide others in discovering it.

DE GRÆCIS NOVI TESTAMENTI

ACCENTIBUS.

1, Accentus ab Hebræis dicuntur D'ayo h. e. sapores, quod oratio sine iis insulsa videatur, et inconcinna : unde liquet, notitiam eorum ad exquisitam Græcarum dictionum pronuntiationem esse admodum necessariam.

2. Et sacræ N. T. tabulæ, ab ipsis Apostolis Græce exaratæ, tanti a nobis fieri debent, ut vel minima ejus punctula non prætereunda esse merito statuamus.

3. Nonnulli nimis oscitanter et mendose Græca ediderunt, quorum incuria a Christiano magistratu fuisset coercenda. Reip. enim Christianæ maxime interest, ut Græcus N. T. textus quam emendatissimis describatur typis. Viri doctissimi et Græcarum literarum peritissimi vel ab ultimis terris, liberalissimis principum sumtibus essent evocandi, qui tam præclaro præessent operi, Judai, sanctorum Patriarcharum posteri, præposteri, et fæces sanctæ illius gentis, hic proh dolor sua nos vincunt industria, nulli operæ, nullis parcentes sumtibus.

4. Accentus Græce dicitur agoowdía ex apòs, ad, et vòn, cantus ; quod accentu vor veluti accinatur: item tovos, ou, ó, vocis intentio, a verbo Telva, tendo. F. TEVÕ. P. Tótaxa. Præt. pass. Tétapas. Præt. med. tétova.

5. Sunt vero accentus tres, acutus', gratis', circumflexus" : Gr. προσωδία οξεία, βαρεία και περισπωμένη.

6. Accentus tres occupat sedes, nempe syllabam ultimam, penultimam et antepenultimam (την λήγουσαν, παραλήγουσαν και προwapedágourav:) ut Apoc. xvij. 14. Kógios Kupów écré

. Gravis afficit solum ultimam. Jóh. vii. 24. My XXTõutun xgivere. Hic in un est accentus gravis,

1

deus meus.

7. Circumfierus vero locum habet in sola ultima el penultima: ut Eph. i. 23. ήτις εστί το σώμα αυτού. Ηic in εστι το snt duo graves : in cütlct aútoü sunt dino circumflexi. Prov. viii. 17. Tiùs éuè toutas ayano, diligentes me diligo.

8. Excipe híc oútivos, cujusdam, úti, cuidam, IoTiri, quibusdam etc. quæ perinde ac si non essent composita, accentum retinent articulorum oŭ, “, ois, etc. Sic. τοϊσδεσι, et τοϊσδεσσι μro τοϊσδε. .

9. Vocabulum accentu acuto in fine notatum vocatur óútovox (ex. očus, cice, , aculus, et tóvos, intentio :) in penultima Tapočútovov, Latine penacutum; in antepenultima a corupočútovor. Vocabulum gravi in tine notatum vocatur Bagútovov (ex Bapùs, cia, j, gravis, e.)

10. Vocabulum, quod in ultima circumflerum habet, dicitur περισπώμενον (pro περισπαόμενον, 4 σπάω, & traho, ferto: περισπάω, circumflecto:) quod in penultima, apotegur náusvov.

11. Omnis acutus in fine rocis fit gravis in orationis contextu. Quod ipsum quoque in pronuntiatione non est negligendum: ut Rom. ii. 16. θεός κρινεί τα κρυπτα των ανθρώπων, deus judicabit occulta homimum. Hic ultima opos, item te xpuata, non sunt acute proferenda, ita tamen, ut syllaba, in qua est accentus, præ aliis audiatur. E contrario Joh. xv. 23. Ó Deos Mov, klic ultima in Beds est acute et elate enuntianda.

12. Quamvis vero omnis acutus in fine vocis, in ipsa orationis serie abeat in gravem, tamen in fine sententiæ manet aculus : ut 1: Thessal. iv. 5. xabánep Tàě@yn tà un cicóta TÒr Osòv, Sicut gentes, qua non noverunt deum. Hic ultima in Ocòv, est acute proferenda. .. 13. Accentus ergo gravis est acuti vicarius in contextu, nec eum extra orationis seriem uspiam offenderis. Latiori sensu omnis sylluba in fine, qua non acuto aut circumflexo notata est, dicitur barytona. Ilinc túitu, Grammaticis est conjugationis burytona, quia ultima gravi accentu non scripto affecta judicatur.

14. Sicut Latini in accentibus penultime syllabæ, ita Graci ultima habere solent rationem. Sic Græce $1.wmov, Latine idolum: Grace mapácitos, Latine parasitus. Græce eix

Græce eixóves, Latine icónes. Græce çinopopia. Latine Philosophía. Græce beónoyos, Latine Theólogus. Græce vaúxanpos, Latine nauclérus. Græce éxxAnoia, Latine Ecclésia. Græce napáxantos, Latine paracletus.

15. Dictio Graca unum natura habet accentum. Si itaque in serie orationis duo,occurrunt, unus est genuinus, alter adventitius.

16. Vocula tamen ÄTovou sint ei, eis, &v, é, n, oi, ai, ws, ou, oux, oux, éx, e

17. All in fine cujuscunque distinctionis , accentu acuto notatur : ut Matth. xiii. 99. Se on, ot, ille vero dixit, non. Hic oŭ iu tine coli acuitur.Joh. xxi. 5. únexpiono av alltū, oŭ, responderunt ei, non. Ex. xviii. 7. ei šotKúpoos šv guãy v oŭ, est ne

« PreviousContinue »