Page images
PDF
EPUB

433. 48. αμείβετο et ψάτο su. 50. κατέλιπον et ει super & pra βετο.

51. παρενήνιον. 436. επόμνυον. Schol. marg. 56. Dziov et supra yeo

diov. σώμνυον ουκ απόμνυον απομόσαι γας 58. ευχετόωντο a manu' prima, το μη ποιήσαι:

sed ao ex emendatione antiqua. 440. ξυμβλήμενος.

Interpretamentum inter lineas aé41. προς δωμα.

γουσι. 46. προς pro ές.

59. γάς του έ. 417. ein et hunc versum se. 65. παρά νηός. quenti subjungit.

66. primo scripserat προσταθμον, 455. έμπελόωντο, sed o super ε. deinde a superimposuit inter a eta 457. ήκαν et suprascr. σίκον. Ο et o in a mutavit. Deinde σοι a

459. γρ. ηλέκτορσιν. Deinde βερτο, m. pr. τοι ex emend. sed x insertum ex recens. Schol. 67. εθέλης. deducit dno toữ silpose

69. θυμαλγές εειπες. et suprastra 461. χερσι τ' γρ. χείρισσιν. λυπηρόν.

4.65. δίπας. Schol. έκτατέον το δέ. πας ποτήρια. [Lege δεπα.]

74. κομίζης. 466. αμφεπένοντο.

79. Videntur aliqui legisse έσο 472. ανδρών ήν.

σωμεν. . 474. άναβησόμενοι et α super o ex 85. εάσω. recens.

91. θών et suprascr. δή. Cum hic 476. ότε δν έβδομον.

locus, tum v. 69. ostendere pote487. έθηκε et suprascr. έδωκε, sed runt, quam facile explicationes in έθηκε bis schol.

varias lectiones transeant. Hesy496. sch. προέρεσσον διχώς : chius: Θήν διά του και το αυτό. Sic

03. αγρούς επιείσομαι et audacissime inter polavit Musuprascr. επελεύσομαι. Schol. infra rus. MS. habet, teste Schowio, ad π. 130. citat αγρούς επελεύσομαι. Θήν, δια και που. Ιta scilicet olim

513. ου γάρ τι και 517. κoιο.

scriptum erat Θήν. δια που. Lege 523. εικε (sic.)

igitur, Θήν. δή. πού. Ου μεν Θής Ι. 530. γρ. ήλυθε.

Θ. 448. reddit Scholiastes ου μεν 532. γένος ex emend.

δή. Αpollonius Lexico, Θήν. τού. 559. vulgatam habet MS. et citans Iliad. P. 29. in marg. ούτως αρίσταρχος :

99. αρίσταρχος επί θυμώ. Schol. 545. τον δέ τ' εγώ.

etiam ini, sed iyi verbis suis præm 547. αυτούς α.

figit. 548. εισβαινον, sed έσβαινον 1η 101. νοθεύεται ως περιττος : marg :

101, άθετεί ζηνόδοτος. ΟΔΥΣΣ. Π.

105. αν μ' εν ex emend. • 1. κλισίης ex emend. manus anti 15. κασιγινήτους ex emend. quæ. Deinde dios plane.

119. αυτ. 16. θαλερόν κατά δάκρυαν είβων 121. τω νύν. θαλερόν δε οι εκπεσε δάκρυ:

130. γρ. περίφροι. 17, αγαπάζη.

131. vulgata lectio a m. pr. 29. έσoράν (sic).

nunc ex emend. ειπείν et nescio 35. χέτει ένευναίων' άμφω δοτικά. quid præterea. Salvus esset ver 44, οσο ξειν,

sus, si legeretur : sixting as rus 49. τοϊσιν δ' αν πίνακας κρειών, ειμί.

Sil:

151. γρ. μας:

138. si xad et in marg. ye. 304. ad iθύν, ut videtur, ούτως
et supra ή scriptum άρα. Si αι αριστάρχου.
igitur varietas sãque fideliter a 305. πειρηθείημεν. Schol. o άσκω-
Člarkio e MS. notata est, hic λωνίτης ετεοδμώων των αγαθών θερα-
quoque glossa pro varia lectione πόντων» τινές δε ούτως ότο δμώων.
invasit. Nam solæ variæ lectiones 306. νωι.
sunt ή και et εί καί. .

310. με γ' έχουσιν a manu pr. με
143. γρ. και έμπης [pro αύτως] τ' έ. ex emend. In margine var.

lect. γέ μ' έχουσι a manu recentiori,
152. 153. videntur yolsterboco a seculi fortasse 14mi declinantis.
quibusdam. .

315. ουδέ τι φειδώ.
165. παρά ex emendatione ejus-

317. αί σέ τ' α. text. χρ. αί τε σ'
dem manus. .

α. marg. Deinde νηλιτείς.
176. γενειάδες sine ulla varietate. . 330. μεν οmittit.
184. κεχρησμένα δώομεν.

332. ελβοι et η Super οι.
185. δ' ημών.

337. εκ πύλου ήλθεν
.

.

ειλήλουθι.
195. η κυκλική θέλγεις.

346. γρ. ετελέσθη.
197.

:
οι.

351. άρ' omittit.
205, πολλά δ' αληθείς.

354. γρ. προσεφώνεεν.
215. άρτο et σε supra το.

357. κιχάναι et sliprascr. :
217. αιγυπτιοί.

κιχλσαι.
218. πετεηνα.

366. καταδυντι et αν super υν,
223. εύχιτόωντο.

ut videatur voluisse καταβάντι.
224. γάρ

s. (Erratum ed. 370. μεν οmittit.
Ernest.)

372. ημάς.

376. εκείνον.
é
236.opea oi idéw in textu post

387. βούλεσθε a m. pr. αι pro ο
rasuram, sed in margine bogatidew ex emend. .
(sic).

391. και δε και’ et έέδνοισιν.

392. örxe et tos supra xi.
242. αιχμητής
έμμεναι.

399. όσφιν.
245: ούτε δύ.

4:04. τε κτενέω.
246.

γξ.
αλλά πολλοί πλείον

408. ξεστοίσι λίθοισιν.
249. φώτες έασιν et γρ. άχαιών

417. ενέειπεν.

428. απορραϊσε φίλον κής.
251. κούροι αχαιών.

432. έμιε τε.
257. Φράζει a m. pr. Φράζε ex

433. παύεσθαι a manu prima, σ
emend.

insertum a recentiori.
260. ει κεν.

434.. γρ. πεπνυμένος.
263. επ' αμύντορ.

435. περίΦρον.
273. δε γέροντί.

436. μελέσθων in marg. sive var.
274. σον δε.

lect. sive interpr. Sed prius puto:
277. γρ. συ δ' ορόων.

447. έκ γε.

4:53. ωπλίζοντο, sed o super ωet
280. ή γάρ e rastura.

in

marg. ούτως δια του και,
281-298. ιη νοθεύονται. Αliud 461. ήλθες δη, εύμαιε,
schol. άθετεί ζηνόδοτος.

466. γρ. ανώγει.
291.

agos de to nai, sed o nunc ad 470. τόγε. :
ditum supra τι et μοι inter τι et καί. 481. κοίτου τε μνήσαντο text. Yς.
303. οικείων et i super εί.

δή τότε κοιμήσαντο,
NO. XXIX.

Cl, J.
VOL. XV.

B

super écosy,

279. ούτι.

18

DESULTORY REMARKS ON JUVENAL.

(1.)

Atque ideo nulli comes exeo, tanquam
Maneus, et extinctæ corpus non utile dextræ.”

Sat. iii. vv. 47, 48. I need not remind the reader that the person represented as here speaking is a Roman of the old stamp, who, finding himself quite out of his element in a corrupt and degenerate city, quits it for a remote solitude.

The last line has given infiuite trouble to the commentators ; as indeed a passage of any difficulty always will do to those, who, instead of deducing the sense of it from a rigorous construction of the words, fix the sense first and then try to construe the words accordingly. A vague idea has occupied them that Umbritius intended to compare himself to a withered or an amputated hand. Therefore we are told that the expression corpus non utile extinctæ dextræ is by a certain monstrous figure put for extincta dextra non utilis corpori. The idea has infected some of the translators. Juvenal,” (says the author of a recent and spirited version) " means, though his words are lax, that, as a withered hand is useless to the body, so is an honest man to Rome." If Juvenal meant this, he must have meant more ; for, to complete the comparison, we must suppose him to imply that as a withered and useless hand is separated from the body, so is an honest man from Rome.

But I never heard that persons who had the niisfortune of having maimed or disabled limbs made a point of amputating them; and as little can I conceive that Juvenal would have used the maimed and perverted mode of expressing himself, which this construction supposes. Besides, is it probable that in the same sentence and the same line he would have compared Umbritius both to the body which had lost the hand, and to the hand which had lost the body? But this must be maintained by the critics in question ; for mancus indisputably means one who is maimed or disabled in the right hand. The rest of the line therefore must be so translated as to barmonize.

mancus ;” and it would not be unnatural to expect that it was only a periphrastical mode of expressing the same idea. This sort of

with "

periphrastical amplification is usual with Juvenal; witness the very next couplet, “Couscius,-et cui fervens, &c. &c." Accordingly, the literal rendering of the words before us, (only taking extinctæ dextræ as the genitive case,) is “the incapacitated body of a destroyed right hand;" that is, the incapacitated body attached to a destroyed right hand; or more simply, the body which has its right hand destroyed. The laxity, or rather the harshness, of the passage consists wholly in this, that Juvenal speaks of the body as belonging to the hand, whereas we usually speak of the hand as belonging to the body. But both modes of expression are admissible; nor do I think it necessary to read with Markland "extinctâ dextrâ ;” though certainly the sense would be made clearer by the change. The object of Umbritius undoubtedly is, to compare himself to a soldier who being disabled in the sword-hand, retires or is dismissed from the ranks as unserviceable.

(2.)

nec

“ Miratur vocem angustam, qua

deterius Ille sonat quo mordetur gallina marito.”

Ib. vy. 90, 91.

It would not be worth our while to bestow any attention on the line which forms the second of this couplet, were it not that it illus. trates a characteristic peculiarity of the author. Juvenal is fond of periphrasis ; and especially of designating particular persons, objects or places by cireumlocutory expressions; as where, having oceasion to allude to Socrates, he does not name him, but describes him as dulci senex vicinus Hymetto. Sometimes these circuitous designations have great beauty or propriety; at others, they are mere excrescences, or have no other effect than to give our poet's composition a sort of mock-heroic air. Examples of the latter class are where, instead of & soldier, he tells us of the man qui tegitur parma et galea ; or where he talks of a sacrifice, bot to Minerva, but to her who pugnavit Gorgone Maura; or where he describes the dead as going down, not to Pluto, but ad generum Cereris; or where he counsels a poor poet to consign his verses, not to the flames, but Veneris marito. In these and similar instances, the circumlocution has no particular force; it -seems only the effect of manner, and perhaps does not bespeak the best taste. Surely then it is quite in character for the same writer, where he would speak of a cock, to designate the animal as gallinæ maritus, or, which is the same thing, as ille quo utitur gallina marito,

or as ille quo mordetur gallina marito. This, in my opinion, is at that is meant to be conveyed by that line; and the trouble and the folly that it has cost some of the commentators might have been saved, had they been more attentive to the characteristic peculiarities of their author's manner, and less ingenious in conjecturing his meaning.

I will only add that the words “ quo niarito” must be considered as a case of what is called (I say not how properly) the ablative absolute. Nor do I see that to say “ illo marito mordetur” is harsher than such an expression as “illo magistro eruditur," which would be good Ciceronian Latin. As to the objection that the ancients sometimes considered the tone of a cock's voice as peculiarly manly, it is too ridiculous to deserve attention.

(3.)

Surgitur et misso proceres exire jubentur
Concilio, quos Albanam Dux magnus in aicem
Traxerat attonitos et festinare coactos.

Sat. iv. vy. 144-6. By attonitos, some commentators understand that the senators bad been astonished by the suddenness of Domitian's summons. But the senators were always liable to be summoned suddenly by the chief magistrate ; and the emperors found them such convenient tools, that the exercise of this power under the imperial government could not but be sufficiently frequent. I apprehend therefore that attonitos here means anxious or dismayed ; feelings without which Domitian's senates probably never met their master. It is difficult for a modern reader to bear in mind that the ancient word attonitus has not the confined sense of its derivatives in the modern languages, but implies almost any suspension or violent derangement of the faculties, from whatever cause. Yet some of the versions render the word as meaniug astonished both here and in other parts of Juvenal, where the poet does not appear so to have intended it. Vid. Sat. iv. 77, Sat. vii. 67, et Sat. xiv. 306.

(4.)

“ Templorum quoque majestas præsentior; et vox,
Nocte fere media, mediamque audita per urbem,
Littore ab Oceani Gallis venientibus, et Diis
Officium vatis peragentibus, his monuit pos."

Sat. xi. v. 111. et seqq.

« PreviousContinue »