Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Apollon. Rhod. Ι. 374. μαλερούο πυρός. ubi Schol. μαλεροϊο. οι νεώτεροι, τού λαμπρού οι δε [παλαιοί τού μαραντικού. Sophocl. Ed. T. 190. *Αρέα τον μαλερον, ubi Schol. τον καταμαραίνοντα. Aristotel, in Analect. Brunck. I. p. 177, πόνος μαλερούς. Ηomerus et Apollonius hanc vocem non nisi de igne usurpant. Noster Choeph. 323. Tupoç μαλερα γνάθG». Εpigr. ap. Suid. in voce, μαλερόν θάλπο». Fuit autem, ni fallor, vox antiqua pánc vel pean, ignis, vel agua fervens, vel simile quid; unde paaegos, et pankoow, coquendo mollio. Sic a φόβΘ, φοβερός, και βλαβή, βλαβερός, aκρύ©», κρυερός, et similia. P. 104.

V. 83. κυανούν δ' όμμασι λεύσσων,
« 83. Κνάνε». Ceruleus. Pausanias X. 28. p. 250. κυανά
την χροιαν μελαξύ έςι και μέλανών, όποϊαι και τη μυιών αι προς τα κρέα εισι
apoor Gávovoan (Angl. Blue-bottle flies.) Cyanus igitur paullo di.
lutior est quam istarum muscarum color: unde flosculus quidam
ob colorem vocatur cyanus, (the blue-bell.) Secundum Eustath. ad
Iliad. Λ. 728, 20. κυάνεoν celum est, δπηνίκα έσι πάντη ανέφελο.
Plato Timo, p. 543. λαμπρόν δε λευκό ξυνελθόν, και εις μέλαν καλα.
κορές εμπεσόν, κυανούν χρώμα αποτελείται. Quare falsus est: Is.
Vossius ad Catull. p. 218, qui κυάνεον idem esse ait ac φαιόν vertit-
que violaceum. Non est tamen dissimulandum poetas antiquissimos
in hoc epitheto parum sibi constare. Sæpissime de serpentibus
ponitur, e..g. Iliad. A. 39. Hesiod. Scut. 167, ut apud Latinos
cæruleus ; interdum vero de ațris nubibus, ut in Hesiod. Theogon.
745. de hirundine, Simonid. ap. Schol, Aristoph. Αν. 1410. Cete-
rum xvérea sæpe adhibetur de oculorum adspectu. Hesiod. Scut. 7.
βλεφάρων απο κυανεάων. Ιbycus. fragm. Ι. Ursin. "Έρως αυτέ με
κυανέοισιν υπό βλεφάροις "ομμασι τακερα δερκόμενος. Εurip. Alc. 260.
υπ' οφρύσι κυαναυγέσι βλέπων, πτερωλός Αΐδας, Hesiod. Scut. 356.
Θεμιςονόην κυανώσιν. Alciphron. ΙΙΙ. 1, και τας βολάς των οφθαλμών
έξι κυαναυγής.Ρ. 107.
V, 89. δόκιμG- δ', ού τις υποσάς

μεγάλα ρεύματι φρωλών
οχυρούς έρκεσίν είργειν

άμαχον κύμα θαλάσσας.
Mr. B. has adopted the reading of the editions of Aldus and Ro-
bertellus, είργειν, instead of the common reading είργειν, and we
think rightly. Tlie difference to the eye is very small, but that of
the signification is considerable': cigyev is to keep in, to res-
train; egyesy, to exclude, keep off Mr. B. appears, however,
in his glossary, to have forgotten the reading of his own text,
and to revert to the discarded work. He properly corrects the
ordinary interpretation of the passage.

"Sávica Illustrise Minus recte Stànleius, exspectandus, quod foret Όροσδόκιμο». Ηerodot. Ι. 152. et alibi, άνδρα δοκιμώτατον.

VII.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

VII

. 117. Mouro Bovice chapel Tign. VIII. 73. doxepos móleo Eurip. $uppl. 228. Boxiutato 'Enrád. Cf. Iph. T. 176. Constructio est, otros doxophos tipyar. Nemo adeo fortis est ut arceat: sic in Prometh. 59. Δενός γαρ ευρεϊν κάξ αμηχάνων πόρους. Simili, con structione Horatius superare pugnis Nobilem, Fortis tractare. Multa alia vide apud Bentleium ad Horat p.. 3. Lambin. et F. Ursin. ad Virgil

. Ecl. V. 1." P. 109. We may remark, that the lines just quoted, as well as a considerable part of this chorus, are Ionica Minore, of the purest form; a species of lyric verse, the composition of which was very laborious, if we may judge by the small number of odes written in that measure, which have reached us. The merit of detecting this measure here, and at the conclusion of the supplices, is due to Dr. Burney, whose arrangement is followed by Mr. Blomfield. It is well known, that Horace, the imitator of the Greek lyric measures, once only has adopted this verse; B. III. Od. 12. Miserarum est neque amori dare ludum, neque dulci, &c. which is entirely composed of these feet, without a deviation or licence of any description. ! V, 119, ταύτά μοι μελαγχίτων

Φρήν αμυσσείαι φόβω. We cannot refuse ourselves the pleasure of giving Mr. Blomfield's accurate observations on the word wcharxitoy, which is completely Æschylean.

“ 119. Minayxótw. Pulla veste amictus. Fortiori metaphora exprimere voluit Homericum, Iliad. P. 83. 'Extoga daiver axa πύκασε φρένας αμφί μελαίνας. et A. 103. μένεG- δε μέγα φρένες αμφί μέλαιναι Ιπίμπλαντ'. ubi Schol. Venet. ήδη δε οι νεώτεροι μελαίνας Tes opéveis Qidir. Nostri Scholiasta Homerum in animo habuit, cum μελαγχίτων pet αμφιμέλαινα explicaret. Male autem pergit ή συνετό και εν βάθει κειμένη, και αφανής ούσα. quo an errore versati sunt Homeri interpretes, et Hesychius, Maarvan opéres, ai Babeizs, imo tristes, solicita. Theognis 1199. xai Hot xpudine i alat mínairar, 'Οττι μοι ευανθείς άλλοι έχουν αγρούς, Νoster Choeph, 411. Σπλάη: χια δέ μοι κελαινούται προς έπG- κλύουσαν. Suppl. 792. Μελανόχρως δε πάλλεται με καρδία. Sophocl. Ajac. 968. Η ρα κελαινωπών Θυμόν špuojilei

. ubi egregia quædam adnotavit Musgravius. Cf. Gataker 2d M. Antonin. IV. 28.” P. 112. The reading of all editions, before the present, ig V. 149. πώς άρα πρασσει Ξερξης βασιλεύς.

Δαρειογενής,

το πατρωνύμιον εν γένει ημέτερον. Mr. B.justly observes that walpasýrusov, whether it be used for dalguronov or malequinoy, is a barbarous word; and accord

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ingly he prints το πατρώνυμον ών γέν@» ημετερον. Though the
language and sense is thus consulted, yet we cannot persuade
ourselves that it was thus written by Æschylus; and we are of
the opinion of Schutz, that to małgwvúlion was the inter,
linear insertion of some scholiast, who with the xaxonala
common to his rate, wanted to explain a term which required
no explanation. Nor is it any objection to this supposition,
that Aaghoyens is improperly called a patronymic: no blunder
can be more likely to have been made by the scholiast, who under-
stood the language which he was expounding imperfectly. Mr.
Blomfield’s other conjecture, τό τε Περσόνoμoν γένΘ. ημέτερον
is certainly ingenious, and would not be improbable, if we could
but account for the loss of the word Περσόνoμoν. .
V. 300. λέξoν καθαράς, κει σέγεις κακοίς, όμως,

τις ου τέθνηκε, &c.
Mr. B. renders uws, nihilominus, tamen, to which we do
not object, but we cannot altogether approve of his placing a
comma before õuws; it was agreeable to the Greek idiuin, how-
ever inconsistent it

may be with our own, to put ouous at the end
of the sentence.

In his note on v. 822, Mr. Blomfield expresses his astonishment at the praises which the deceased monarch Darius receives for his constant military successes, and his having spared the lives of his subjects: he says, " Interim nequeo non admirari Darium ab Æschylo hujusmodi laudibus ornatum esse, cum poeta ipse Marathonę pugnaverit, infelicemque Darii contra

, Scythus expeditionem, ut credibile est, fando audierit." He elsewhere mentions his surprise at this deviation from his torical truth; but he seems to forget that these panegyrics are put into the mouths of Persians, whose vanity and disposition to boasting would be a natural subject of ridicule at Athens. To use an instance exactly in point; no Frenchman, while he is talking of the career of Louis le Grand, ever alludes to the battles of Blenheim and Ramillies, and suggests that his nation, under that monarch was preserved from foreign conquest only by an exertion of almost incredible forbearance in her enemies. Why were the Persians expected to have better memories or more modesty?

These trifling, very trifling points in which, to relieve the dull uniformity of continued panegyric, we might be tempted to differ from Mr. Blomfield, are little more than very dust in the balance, when compared with the ingenuity, the accuracy, and the research which are so unaffectedly displayed in every page of this extraordinary work. This edition of Æschylus has one peculiar merit above any other edition of a Greek Classic that

we

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

we have ever yet seen, inasmuch as it is adapted to every class and description of readers. The accomplished scholar will find every notice of variations in the text, every collation of manuscript, every reference to authority in interpretation which the keepest critic could desire. He who has long since forgotten the little Greek he once knew, will now find Æschylus, what he never found him before, a readable book; and, by the assistance of the glossary, he may hobble through the rugged sublimities of his author, without labour and without fatigue. To the student, even his first introduction to the Greek tragedians, this edition will be invaluable, as it will not only assist him in every difficulty, and aid him with every resource necessary for this particular branch of his study, but it will teach himn in what marmer every other author ought to be read, and in what path, in every other instance, he must direct his steps, if he would attain the name and the pre-eminence of a scholar.

We cannot give a better proof of our assertions than by extracting the contents of the glossary upon the first twenty lines of the tragedy as the best specimen of the remainder.

“ V. 1. TALE-NETTæi, pro specs Pouer. Eurip. Androm. 168. Du cyáp to A "Exlwp Táde. ubi vid. Gaisford. Troad. 99. Oủxéto Tpoíes τάδε και βασιλείς. Cycl. 63. Ου τάδε Βρόμιο». ibid. 203. Το βακχιά.. ζετ'; ού ΛιώνυσG- τάδε. Sed haec paullo diversa sunt. τάδε σιγά pro ode isol, enallage satis nota. Infra 687. '12 wisé isün. 1016, μεγάλα τα Περσών. Εumen. 86. ασών των εμών των βέλτατα Eurip. Orest. 1244. Μυκηνίδες και φίλαι, Τα πρώτα κατα Πελασγόν de Apyalwv, Aristoph. Ran. 419. New Smlaywyei 'Ev rois á var νεκροίσιν, Κασιν τα πρώτα της εκεί μοχθηρίας. Cf. Herodot. VI. 100. IX. 78. Sic Thucydides, taméo de Two wonitūv. Plato Theætet 5. p. 107. ed. Fischer. Aposá y år@paawy, tuides. Theocrit. Adoniaz. 142. "Apyeon änga Nenadyol. Demost. Phil. I. 4. TAUTA wárta matériaxo, pro ottoi wertes. Vid. omnino Hemsterhus. in Misc. Obs. V. p. 30, et ad Lucian. T. I. p. 147. Sic inter Latinos Lucretius I. 87. prima virorum. Ovid. Am. I. i. 9. Summa ducum Atrides.

Ibid. Tosá. Satrapæ et amici regis Persarum solenni appellatione aisoi audiebant; quod recte observatum est in Bibl. Crit. IV. 98. ad locum Xenophontis Anab. I. v. 15. tows-a depoữou Tāv vsæv, ubi vid. Zeunium.

“ 3. Aqueós. Opulentus. Notior forma est å Querés. Eustath. ad liad. Ζ. p. 623, 59. ότι δε και άφνειός δύναται και αφιεόν λέγεσθαι, δήλον και έκ τού Χερσίν άφνεωτέραις, παρα Σοφοκλεϊ. (Electr. 457.) Noster. ap. Polluc. VI. 3. á veoma dopalois. Anyte Anthol. IIÍ. xxiv. 12. xar' đpreòr 'Axida oinov. Ab Tò. et év@ annus deducunt Ammon. de diff. Voc. p. 113. Proclus ad Hesiod. p. 16. Thomas Μ. v. Πλούσιοι. “ 4. "Edgaróka Sedes. dopov, xabédpave Hesych. Minus free

quenter

[ocr errors][ocr errors]

quentur occurrit. Sophocl. Ajac. 194. 'Αλλ' άνα εξ εδράνων. Εurip. Troad. 539. έδρανα λάϊνα.

« Ιbid. Κατα πρεσβείαν. Secundum senectutem, vel, ut Schol. Hesychius, et Stanleius, propter dignitatem. Lex. Rhetor. Ms. apud Ruhnken. Auctar. in Ηesych. ΙΙ. p. 1017. Πρεσβείς. γί. χοντες, βασιλείς, άρχοντες, προτετιμημένοι και Αθήνησιν οι δημογέροντες. νύν δε και οι πρεσβυταί. Vid. Glossar. in Theb. 386.

« 10. Ορσολοπούμαι. Vesor. Agitor. Ηesych. 'Ορσολοπείται. διαπολεμείται, ταράσσεται. ΑισχύλΘ-, Ηomer. H. in Merc. 308. *Η με βοων όνεχ' ώδε χολούμενοι όρσολοπεύεις ; Poeta Alexandrinus σερί καταρχών, 107. a Ruhnkenio laudatus, αιεί κε φανήμερον δρσολοπεύος Μυθώ όνειδείω, ή και πληγήσου άπτοι. Μars vocatur oρσόλοπG- Anacreonti ap. Hephaest. p. 90. Photius, 'Ορυολοπεϊν. λοιδορείν, πολεμείν»

« 13. Βαύξω. Βαubor. Ηesych. Bαίζειν, υλακτεϊν, ασαφως λέγειν. Schol. Theocrit. Ιd. VI. 10. το βαύζειν επί των σκυλακίων λέγεται κυρίως, έπί δε των τελείων κυνών το υλακτείν λέγεσι. Ζenodotus ap. Valckenaer. Anim, ad Ammon, p. 231. Κυών υλακτεί, βαίζει, Agam. 451. τάδε σιγά τις βωύζει. Cf. infra 580. Ceterum vir quidam doctus in literis ad me datis, Batset ad istus refert ; ut sensus sit, exercitus juvenem Xerxem adlatrat.

17. Kiorov špec. Cissium munimentum, quod infra dicitur Κίσσιον. πόλισμα. Cissa urbs erat in Agro Susiano. Strabo XV. p. 728. λέγονται δε Κίσσιοι οι Σούσιοι.

** 19. Βάδην. Pedetentim. ηρέμα, σχολή, κατα βήμα Ηesych. Suppl. 884. ápar zva s Bádnu. Sosipater Athenæi IX. p. 378. F. Πότε δει πυκνότερον επαγαγείν, και πότε βάδην. Aristænetus II. 10. εισιούσα θάττον ή βάδην. Ηomer Iliad. Ν. 516. Του δε βάδην απιόντGακόντισε δουρί φαεινω. Χenoph. Αnab. IV. viii. 28. άνω δε προς τα ισχυρώς όρθιον μόλις βάδην επορεύοντο οι ίπποι. ibid. 1ν. vi. 25. Χειρίσοφ©δε βάδην τάχυ έφείπετο, αβ quick γκάrch. Cf. Herodot. . Ix. 57. Aristoph. Lysistr. 254.

« 20. Στίφα». Stipota turns. τάξις πολεμική, ή όχλΘ», σύτρεμμα. Hesych. Infra 372. Herodot. IX. 57. αναλαβόντα τον λόχον όπλα ήγε βάδην τσρος το άλλο τίφθ..» Ρ. 99.

When a book can speak so forcibly in its own behalf, recommendation becomes needless and panegyric superfluous.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

270 PP:

[ocr errors]

Art. V. An original View of the Night of Treason, &c. By

the Rev. Frederic Thruston, M.d. &c. Svo.

3s. Longman and Co. 1814. There are certain works which seem to be written in defiance of the sentence of criticism, by their genius setting its censures at nought, and by their irregularities palsying the powers of its

panegyric,

[ocr errors]
« PreviousContinue »